Nieuws

Rolstoel
De regering heeft bevestigd dat er vanaf 1 januari 2019 een einde komt aan het bestaande systeem van ziekteregeling voor het federaal overheidspersoneel en de bijzondere korpsen. Zieken zullen in de toekomst alleen de eerste dertig dagen van hun afwezigheid nog hun volledig loon krijgen. Er komt wel een overgangsmaatregel waardoor mensen de ziektedagen kunnen behouden die ze tot nu toe hebben opgebouwd.
Lees meer
Cipier
Momenteel zitten de gevangenisvakbonden samen met minister Geens. Op de onderhandelingstafel: de minimale dienstverlening mét opvorderingsmogelijkheden. Toen de vakbonden kennis namen van dat plan van de minister brak er een spontane staking uit. Het stakingsrecht mag niet worden uitgehold. 
Lees meer
variabele werkuren
ACV Openbare Diensten houdt op woensdag 13 juni een stiptheidsactie bij de Douanediensten in Zaventem. Tegelijkertijd zullen er ook acties zijn in Waalse luchthavens. De situatie bij het federaal openbaar ambt en de douane in het bijzonder is zo ernstig dat een actie niet kon uitblijven.
Lees meer
Inspectie
In tegenstelling tot wat minister De Backer beweert, gaat de personeelsbezetting van de sociale inspectiediensten er zwaar op achteruit, waardoor het steeds moeilijker wordt om controles uit te voeren. De strijd tegen fraude, sociale dumping en mensenhandel wordt zo ondermijnd. De sociale partners klagen gezamenlijk de situatie aan in een brief naar de premier.
Lees meer
Labo150
Twee federale wetenschappelijke instellingen, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) zijn samengevoegd. Ze vormen nu het nieuwe federale onderzoekscentrum Sciensano. Die nieuwe entiteit zal de huidige activiteiten van de twee instellingen overnemen en schakelt daarvoor het huidige personeel in. 
Lees meer
Langdurig ziek
Minister Vandeput (N-VA) heeft tijdens het begrotingsconclaaf doen beslissen dat het ziektekrediet voor federale ambtenaren wordt afgeschaft. Het wordt vervangen door 30 dagen gewaarborgd loon per jaar. Daarna vallen ambtenaren terug op 60% van het loon. ACV Openbare Diensten neemt het nodige initiatief om de sociale afbraak een halt toe te roepen.
Lees meer
Brexit
De Brexit kan wel eens een grote weerslag hebben op de douane. En hoewel onze buurlanden zich volop aan het organiseren zijn, is er bij onze overheid maar weinig enthousiasme en beweging. Hoog tijd dat ze in actie schieten.
Lees meer
Examen150
Sinds mei 2017 moet je als evaluator van Franstalige collega's je tweetaligheid bewijzen met een taalbrevet van Selor. Het examen dat je daarvoor moet afleggen, is allesbehalve gemakkelijk. Wij organiseren cursussen voor onze leden die bij de federale overheid werken. 
Lees meer
Oudjes
De overheidspensioenen zijn niet weg te slaan uit de actualiteit. Er worden namelijk heel wat wijzigingen doorgevoerd. Welke maatregelen rond de federale overheidspensioenen er al van kracht zijn, welke binnenkort zullen ingaan en welke nog op de tafel liggen, lees je hier.
Lees meer
Famifed
De situatie van het personeel van Famifed is enorm onzeker. Het kan zelfs zijn dat sommige medewerkers minder gaan verdienen. Maar minister Vandeput is niet van plan om daar iets aan te doen. Wij vragen hem dringend om met ons rond de onderhandelingstafel te gaan zitten. 
Lees meer
Actie gevangenis
Naar aanleiding van de stakingsaanzegging van 14 december 2017 zullen er vanaf 29 januari 2018 van maandag tot en met donderdag dagelijks werkonderbrekingen van twee uur zijn in de gevangenissen.
Lees meer
Overleg
Het gemeenschappelijk vakbondsfront is verbolgen over het verloop van de onderhandelingen in comité B, waar vandaag een wijziging aan bod kwam over de manier waarop topambtenaren worden aangesteld. Het kabinet Vandeput heeft de opmerkingen die de vakbonden gegeven hadden op een ontwerpbesluit naast zich neergelegd zonder enige uitleg. Het nieuwe besluit zou de neutraliteit en objectiviteit van topambtenaren in het gedrang brengen. 
Lees meer

Monica De Coninck (sp.a), Servais Verherstraeten (CD&V) en Wim Van der Donckt (N-VA) gaan met elkaar in debat over statuut en interimwerk bij de federale overheidsdiensten. De moderator is Guy Tegenbos (De Standaard) en Marc Nijs (ACV Openbare Diensten) leidt het geheel in. De plaatsen zijn beperkt dus schrijf je snel in! 
Lees meer
Minister Jambon is op de vraag van de vakbonden ingegaan om – in zijn aanwezigheid -  nog een ultieme onderhandelingsronde te voeren over de Civiele Bescherming 2.0. Deze toegeving is er in ieder geval gekomen omwille van de acties die de manschappen de laatste weken gevoerd hebben. Proficiat daarvoor. Het dossier is dus nog niet afgesloten!
Toch moeten we de druk hoog blijven houden. Alle syndicale acties kunnen doorgaan en blijven gedekt door uw vakbond.
Lees meer
Contract
Na de uitdoving van het federaal ambtenarenstatuut krijgen de personeelsleden een nieuw arbeidscontract. Het federaal team van ACV Openbare Diensten heeft alvast de hand kunnen leggen op het type-contract dat aan iedereen ter ondertekening zal worden voorgelegd
Lees meer
Cipier
ACV Openbare Diensten en ACOD hebben minister Koen Geens in gebreke gesteld. De laatste jaren worden er nog amper uniformen en schoenen geleverd. Bovendien is er voor de werknemers geen mogelijkheid om hun opgebouwde verlof op te nemen. De minister leeft dus de afspraken niet na.
Lees meer
Manager
Minister Vandeput wil het huidige mandaatsysteem binnen de federale overheid wijzigen. Zijn voorstel komt er nadat hij een evaluatie van het huidig systeem van mandaathouders heeft laten uitvoeren. We stellen ons wel vragen bij de uitbesteding van die hervorming aan externe headhunters en consultancybedrijven, wat handenvol geld kost. 
Lees meer
Rekening
Zonder vaste benoeming wordt het nog moeilijker om goed personeel te vinden voor een job bij de overheid. Wanneer het openbaar ambt nog minder aantrekkelijk wordt, zal de lat onvermijdelijk lager komen te liggen bij aanwervingen of zal er meer geïnvesteerd moeten worden in extralegale voordelen voor personeel. Maar wilden we niet net besparen?
Lees meer
timeout
Sinds 2012 zijn de regels rond vier vijfde werken veranderd. Sindsdien kunnen werknemers die vrijwillig vier dagen per week werken dat nog voor maximaal zestig maanden doen. Die termijn loopt voor velen af op 31 augustus 2017. Daarom geven we een overzicht van de mogelijkheden die er zijn om vier vijfde te werken.
Lees meer
Famifed
Vanaf 1 januari 2019 zal FAMIFED, het federaal agentschap voor de kinderbijslag niet meer bestaan. De mensen die er werken zullen niet langer federaal ambtenaar zijn. Wie gaat naar waar? En wat is het (financiële) verschil met vroeger? Wij zetten de gevolgen op een rijtje.
Lees meer
muntstukken
Ondanks de inspanningen van het kabinet om een consensus te bereiken over een aantal items, onder meer over de directiepremie, het behoud van een aantal premies na 30 dagen afwezigheid en de invoering van een kilometervergoeding voor elektrische fietsers, vindt de FCSOD (de groepering van ACV-centrales voor het overheidspersoneel, overheidsbedrijven en onderwijs) de resultaten onvoldoende vergeleken met de beoogde doelstellingen.
Lees meer
Rolstoel
Sinds de FOD die de steunaanvragen voor personen met een handicap regelt een nieuw computerprogramma gebruikt, worden er nauwelijks nog aanvragen verwerkt. Het nieuwe programma "draait vierkant" en maakt het onmogelijk om efficiënt te werken. De vaste artsen die voor de FOD werken trekken aan de alarmbel.
Lees meer
ACV
Militantenmagazine Vakbeweging ging op zoek naar het verhaal achter de fusie tussen verschillende federale overheidsdiensten. Drie werknemers van de Federale Pensioendienst (FPD) én militanten van ACV Openbare Diensten doen uit de doeken hoe de belangen van het personeel verdedigd werden tijdens de fusie.
Lees meer
Puzzelstukken
Naar aanleiding van de nakende fusie van de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), gaf algemeen directeur Jean-Claude Heirman de vakbonden op 11 januari meer informatie over de stand van zaken. Wij geven een overzicht. 
Lees meer