Federale regering beslist algemene wervingsstop.

Spaarvarken
De regering Di Rupo stelt vanaf 10 september een algemene wervingsstop in voor alle federale wervingen. Ze wil op die manier vermijden dat de begroting van dit jaar zou ontsporen. 

Die maatregel voorspelt weinig goeds voor de komende maanden, nu blijkt dat de komende regering nog meer zal moeten besparen door de tegenvallende economische groei.

Door de beslissing worden alle wervingen stopgezet bij de FOD’s, de POD’s, het Ministerie van Landsverdediging, de Federale Politie, de instellingen van openbaar nut met inbegrip van de sociaal zekerheidsinstellingen.
Er is een uitzondering voor de wervingen waartoe het departement zich formeel heeft verbonden, mits de Inspectie van Financiën, de afgevaardigde van de Minister van begroting of de regeringscommissaris dit valideert. 

Onder ‘formeel engagement’ verstaat de regering: een arbeidsovereenkomst getekend voor 10 september of een oproepingsbrief verstuurd voor 10 september. Een publiek gemaakte intentie om een selectie op te starten of zelfs een goedgekeurd personeelsplan is geen formeel engagement. Het moet dus gaan om een juridische verbintenis ten aanzien van een individu.

De validatie slaat op het formeel engagement, wat betekent dat de aanstelling/aanwerving kan pas gebeuren als de Inspectie van Financiën, de afgevaardigde van de Minister van begroting of de regeringscommissaris heeft bevestigd dat het formele engagement tijdig en correct is gedaan.

Formele engagementen om iemand aan te werven kunnen vanaf 10 september niet langer gedaan worden en kunnen dus niet uitmonden in een aanstelling of aanwerving.
Kortom, dit wordt een zware streep door de rekening van zowel departementen en instellingen als van diegenen die hoopten spoedig in dienst te kunnen treden bij de federale overheid.

Vooralsnog is er geen impact is op de selectieprocedures bij Selor. Die kunnen gewoon doorlopen. Wel zou men voorlopig geen nieuwe procedures meer opstarten, minstens tot de volgende regering aantreedt. De lopende procedures kunnen dus worden verdergezet. Enkel het aanstellen/aanwerven is niet meer mogelijk. Veel zal hierover natuurlijk afhangen van hetgeen door de nieuwe federale regering zal worden beslist. Maar als men zo plots volledig op de rem gaat staat, zal de komende regering wellicht niet veel ruimte geven voor nieuwe wervingen.