Terugvordering competentiepremies

We hebben in september 2014 bij hoogdringendheid een overleg gevraagd aan de overheid om tot een regeling te komen. De overheid engageerde zich om een uitstel tot terugvordering te bekomen bij CDVU en een aanpassing van wetgeving zodat de verschuldigde premies niet moeten worden terugbetaald.
De overheid reageerde vervolgens dat intensief overleg heeft plaatsgevonden met het CDVU en dat de terugvordering niet voor onbepaalde tijd kan worden opgeschort. De betrokken personen zullen dus, na controle van elk individueel dossier, dienen over te gaan tot de terugbetaling van de vastgestelde som.  
Gelet op het feit dat wij met deze gang van zaken niet akkoord gaan hebben wij terug een overleg met de overheid gevraagd. Dit is gepland op 23 oktober 2014.
                
Wij vragen aan betrokkenen om nog niet over te gaan tot (af)betalingen en af te wachten welk resultaat dit overleg zal bieden. Hierna zullen we iedereen  onmiddellijk informeren zodat tijdig de nodige stappen kunnen worden genomen.
Ondertussen is beslist dat ACV-Openbare Diensten een juridisch dossier zal aanleggen. De bedoeling is om deze terugvordering juridisch aan te vechten.

Daarom doen wij een oproep aan alle getroffen leden om hun namen door te geven aan Martine Ocula (Martine.Ocula@acv-csc.be). Wij vragen eveneens om het begeleidend schrijven van CDVU waarin de terugvordering wordt gemotiveerd mee te sturen.
Leden die  6 maanden effectief lid zijn bij het ACV genieten gratis deze juridische bijstand. Leden die hieraan niet beantwoorden en toch willen worden opgenomen in het globaal juridisch dossier zullen verhoudingsgewijs moeten bijdragen in de advocaatkosten. Zij worden tevens gevraagd bijgevoegd document ondertekend terug te sturen/mailen naar Martine Ocula.

In ieder geval zullen we niet nalaten om bij de nieuwe minister van Justitie aan te dringen op een aanpassing van wetgeving betreffende de competentiepremies en hun geldigheidsduur zoals ze geldt bij het federaal openbaar ambt.