Selectieprocedures bij Federale overheid verbeterd

Selectieprocedures bij Federale overheid verbeterd
Het KB van 25 september 2014 (staatsblad 6 oktober) regelt een reeks wijzigingen aan de selectieprocedures. Het is het resultaat van onderhandelingen waarbij we een aantal verbeteringen hebben bekomen.

Meer vrijstellingen voor de vorige behaalde brevetten en proeven bij de overgang niveau A
De ambtenaren die voor de proeven van de eerste reeks van de overgang naar het niveau A geslaagd zijn, worden vrijgesteld van de algemene proef.

Een vrijstelling van de proeven van de 1ste reeks wordt ambtshalve verleend aan de rijksambtenaren die bij de inwerkingtreding van dit besluit houder zijn van het brevet van algemene vorming uitgereikt overeenkomstig de vroegere bepalingen.

Een vrijstelling van één of meerdere proeven van de tweede reeks wordt ambtshalve verleend aan de rijksambtenaren die bij de inwerkingtreding van dit besluit houder zijn van brevetten, uitgereikt overeenkomstig de vroegere bepalingen, over de vakken vastgesteld door de afgevaardigd bestuurder van SELOR. Het brevet van algemene vorming wordt hier niet bedoeld.

Goed nieuws voor contractuelen die tot de stage worden toegelaten!
Het personeelslid dat contractueel is bij de inwerkingtreding van dit besluit en dat later tot de stage wordt toegelaten in dezelfde graad of klasse, behoudt in het geval zijn nieuwe wedde lager zou zijn, zijn oude wedde tot wanneer hij in de nieuwe weddeschaal die verbonden is aan zijn graad of klasse, een wedde bekomt die minstens daaraan gelijk is.

Dit laatste is zeker een goede zaak voor contractuelen die statutair worden.

Klassement van een bijkomende proef prioritair
De geslaagden van twee of meer vergelijkende selecties die eenzelfde bijkomende proef afleggen, is het voor deze proef bekomen klassement prioritair.

Delegatie van bevoegdheden van de afgevaardigd bestuurder van SELOR
Het besluit voorziet ook in een aantal praktische schikkingen die de organisatie van Selor aanbelangen. Deze hebben evenwel geen rechtstreeks weerslag op het personeel. 

Zo is voorzien dat de afgevaardigd bestuurder van SELOR bij afwezigheid of verhindering , vervangen kan worden door een houder van een managementfunctie –2 of door een ambtenaar ten minste benoemd in de klasse A4 die hij daartoe heeft aangewezen.  

Verder kan de afgevaardigd bestuurder van het Selectiebureau van de Federale Overheid kan, ter bevordering van de afhandeling der zaken, aan de personeelsleden van de niveaus A en B die hij aanwijst, opdracht geven bepaalde stukken en brieven te ondertekenen.

In het raam van een bepaalde vergelijkende selectie, is de afgevaardigd bestuurder van SELOR ermee belast, de kandidaatstellingen in ontvangst te nemen in het kader van een Europese richtlijn van 2005.  Om de waarde van de voorgestelde titels te kennen, legt de afgevaardigd bestuurder van SELOR die titels voor advies voor aan de bevoegde onderwijsoverheden.

Besluit: ACV-Openbare Diensten kan dit KB alleen maar met applaus toejuichen.