Stand van zaken kantelingen 2 en 3 bij Financiën

Normaliter zou  de kantelingstool voor kanteling 3 van de contractuele personeelsleden op 15 september 2014 open zijn gaan maar door heel wat problemen met deze kanteling voor de statutaire personeelsleden loopt deze operatie vertraging op. ACV-Openbare Diensten benadrukt dat het van groot belang is dat de kanteling van de contractuele personeelsleden pas zal plaatsvinden nadat de kanteling van de statutaire personeelsleden correct is verlopen. In het andere geval zou de kanteling van de contractuele personeelsleden zich baseren op foutief openstaande standplaatsen wat voor nog meer chaos zou zorgen.

De problemen van kanteling 3 onder de loep.

De beloofde lijsten op intranet per standplaats geven niet alle info om te controleren of er geen fouten zijn gebeurd tegen het KB of tegen het protocol. Men kan aan de hand van de gegevens op intranet onmogelijk reconstrueren waarom of waarom niet men een bepaalde standplaats heeft gekregen. ACV-Openbare Diensten heeft dit reeds gemeld aan de voorzitter van het directiecomité, Dhr. D’Hondt.

Bovendien zitten er nog fouten in de resultaten van kanteling 3.

De toekenning van de standplaatsen voor kanteling gebeurde door middel van twee “runs”.

Bij een eerste run werden de plaatsen toegewezen op basis van de prioriteitsregels van het KB van 19 juli 2013 (het KB kanteling 3 dus).

Bij de tweede run werden personeelsleden in overtal geplaatst indien zij volgens een klassement louter op basis van de anciënniteitsregels vervat in het besluit aanspraak konden maken op de standplaats (het protocol).

Plaatsen bij run 1 van kanteling 3 (het KB) die openvallen bij run 2 van kanteling 3 (het protocol) werden niet opnieuw opgevuld. Gevolg is dat een aantal plaatsen (binnen de aantallen zoals voorzien in de foto en zonder dat er sprake is van overtallen) via het protocol aan niet-prioritaire personen werden toegewezen terwijl er prioritaire personen zijn die deze plaats hebben gevraagd en op basis van de prioriteitsregels van het KB van 19 juli 2013 recht hebben op de plaats.

Dit is ons inziens een zeer grote fout die de deur openzet voor heel wat Raad Van State procedures.  
De plaatsen die via run 2 opnieuw beschikbaar komen moeten worden toegewezen op basis van de prioriteitsregels van het KB van 19 juli 2013 kunnen we besluiten.
Dit moet gebeuren door in de kantelingstool het aantal plaatsen die via het protocol open komen, toe te voegen aan het aantal beschikbare plaatsen, zodat na toepassing van het protocol de in de foto voorziene plaatsen ingevuld zouden blijven op basis van de prioriteitsregels van het KB van 19 juli 2013.

Er zijn daarbovenop nog problemen met de toewijzing van de lijsten van de managers.

In elke vergadering heeft ACV-Openbare Diensten gestipuleerd dat het niet kon dat iemand, die op de lijst van de manager terechtkwam, een plaats kreeg waar een collega wel voor gekozen heeft maar niet gekregen had. Bovendien zijn er zelfs collega’s met minder kantelingsanciënniteit, die op de lijst van de manager staan, die een standplaats krijgen waar een collega met meer kantelingsanciënniteit prioritair voor was maar niet gekregen heeft. Enkel de lege plaatsen konden worden opgevuld door de mensen op de lijst van de manager ons inziens. Wij herinneren ons duidelijk dat zowel dhr.Van Raemdonck als dhr. D'Hondt dit hebben bevestigd. Iemand die niet of weinig gekozen heeft én op de lijst van de manager te recht komt kan toch moeilijk worden bevoordeeld tegenover iemand die wel heeft gekozen?

Volgend antwoord mochten wij van P&O ontvangen:
“Uw vraag heeft evenwel betrekking op de toewijzing in overquota, van sommige van uw collega’s die op de lijst van de administrateur staan, voor diensten voor dewelke u gekandideerd heeft en waarvoor u niet bent weerhouden. Wij begrijpen uiteraard dat deze situatie u hindert, maar zij werd jammer genoeg ingegeven door de noden van de dienst en is niet in tegenspraak met de regels van de kanteling."

Dit is ons inziens totale larie én bovendien in tegenspraak met de gemaakte afspraken. We doen er alles aan om dit nog recht te trekken.

Bij de administratie van de inning en invordering hebben we daarenboven het probleem dat heel veel mensen de provincies dienen te verlaten. Er was al een stiptheidsactie en er zullen er misschien nog volgen als men niet ingrijpt. Mogelijk voorstel van ACV-Openbare Diensten is om werk van Brussel naar de provincies te brengen én een protocol af te sluiten waarbij de mensen, die toch de provincies dienen te verlaten, de toelating krijgen om 2 of 3 dagen per week telewerk of satellietwerk te doen. Op 24 september 2014 vindt hierover een overleg plaats met de verantwoordelijke, dhr. De Dobbeleer. 

Iets wat ACV-Openbare Diensten tenslotte echt tegen de borst stuit is dat er quasi geen begrip is voor wie zijn standplaats ver verplaatst ziet. Er zou voor de lagere graden (niveau C en vooral niveau D) zoveel mogelijk begrip worden opgebracht en naar oplossingen worden gezocht volgens het protocol. Wij merken echter dat, indien iemand geen ernstige handicap heeft, er quasi geen begrip is en nog minder naar oplossing wordt gezocht voor de laagste graden. De dienst Welzijn doet zijn uiterste best maar de managers zelf zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen, en voor de mensen met de laagste graden, een oplossing moeten zoeken. 

Zal het KB van kanteling 2 worden vernietigd door de Raad Van State? 

Zoals reeds werd gemeld is er een groot probleem inzake het taalevenwicht in trap 2 (A3 en A4) op de centrale diensten. Dit kan wel eens grote gevolgen hebben voor kanteling 2 én kanteling 3.

Er kunnen momenteel geen Nederlandstalige A3 en A4 kandidaten worden benoemd op de centrale diensten gezien het taalevenwicht verstoord is. Door de gevolgen van kanteling 2 is dit taalonevenwicht zelfs dramatisch toegenomen (Veel A2’s werden namelijk A3’s).  De overheid kan niet anders dan de taalwetgeving toe te passen gezien deze van openbare orde is behalve blijkbaar op 1/9/13 (moment kanteling 2). Op dat moment diende de taalwetgeving blijkbaar niet te worden toegepast. Hoe konden besluiten met betrekking tot de kanteling opgemaakt worden die een schending inhouden van de taalwetgeving of waarvan de uitvoering van deze besluiten een schending inhoudt van de taalwetgeving die dan nog eens van openbare orde is vroeg ACV-Openbare Diensten zich reeds meer dan een jaar geleden af? Reeds vele maanden geleden werden deze vragen gesteld aan dhr. Kurt Van Raemdonck, manager P&O. Behalve enkele agressieve reacties bleef elk antwoord uit.

Op heden heeft de vaste commissie voor het taaltoezicht zich uitgesproken: kanteling 2 heeft de taalwetgeving, die van openbare orde is, wel degelijk met de voeten getreden.

Binnen onze FOD doet P&O echter verder alsof er niets aan de hand is. A4's worden benoemd van gekantelde "A2's naar A3's" en dit zowel op de centrale diensten als er buiten. Weet echter dat, indien de Raad Van State bevestigt dat taalwetgeving met de voeten is getreden (en er is momenteel zeker 1 procedure lopende waar wij van weten), de kans bestaat dat alle benoemingen die vanaf datum in werking treding kanteling 2 zijn gebeurd vernietigd worden. Bijgevolg worden alle A4 benoemingen van gekantelde A3's vernietigd (zowel buitendiensten of centrale) en zal men kanteling 2 opnieuw moeten doen. Weet dat ook kanteling 3 dan ons inziens niet kan verder gezet worden daar deze afhankelijk is van kanteling 2.

Of de kans groot is dat de Raad Van State dit beslist is moeilijk in te schatten. ACV-Openbare Diensten heeft een aantal experts in deze materie informeel gecontacteerd en deze mensen zijn er niet gerust in.

Wij kunnen besluiten dat de stafdienst P&O een kerkhof gemaakt heeft van de herstructurering van de FOD Financiën. Dit is ons inziens een teken van totaal wanbeheer van mensen en middelen. Het ergste is dat we dit reeds maanden geleden hebben gemeld en er geen enkele rekening werd gehouden met onze opmerkingen hierover. Nu de vaste commissie voor het taaltoezicht zich heeft uitgesproken kunnen we besluiten dat we wel degelijk gelijk hadden.
Problematiek A3’s

Heel wat mensen van A3 dienen de provincie te verlaten door kanteling 3.
Ons voorstel was om alle A3’s die A4’s worden “out of scope” te plaatsen bij kanteling 3. P&O weigerde om dit voorstel onder de loep te nemen! P&O zorgt bovendien voor onrust door te stellen dat mutaties niet meer zullen doorgevoerd worden voor A3’s zodat lege plaatsen enkel kunnen worden opgevuld door bevorderingen. Daar waar vroeger een combinatie van mutatie en bevordering mogelijk was, worden nu procedures gelanceerd enkel voor bevordering. Eens men is benoemd zit men aldus vast in de functie.