Voorstel besparingen overheid

In het regeerakkoord staat dat de personeelsenveloppe van de gevangenissen met 10% moet dalen tegen 2018. Concreet betekent dit voor 2015 een besparing van 4% en daarna een besparing van telkens 2%.
De overheid wil deze realiseren door een optimalisering van de arbeidstijd en postenbezetting. Er is een jaarlijkse uitstroom van 300 personen van de verschillende personeelscategorieën. Deze mensen worden niet vervangen.


Eerste voorstel van de overheid:
  1. Volledige wervingsstop
  2. Verdere afbouw van de nachtploegen
  3. Verschuiving van ploegendienst naar dagdiensten
  4. Vervroegde sluiting: arresthuis tussen 20u en 06u en strafhuis tussen 20u en 07u
  5. Herzien van de activiteiten van de gedetineerden

Tweede voorstel van de overheid:
  1. Hervormen van de 36-38u rust in reële arbeidstijd (7u36u)
  2. Een verlengde nacht in combinatie met een sluiting om 19u of 20u
  3. Herschikken van shiftenpatroon: 4X9u, verlengde nacht en herschikking andere shiften
  4. Overschakelen naar 2 ploegenstelsel in plaats van 3 ploegen (dag/nacht en dit met shiften van 12u). 8u10 tot 20u10 en 20u tot 8u20