Centrale personeelsdienst voor federale overheidsdiensten

Puzzelstukken
Op 1 januari 2015 zal de FOD P&O starten met een zogenaamde 'shared service' voor personeelsadministratie. In eerste beweging zal de CDVU door de FOD P&O overgenomen worden. P&O zal dan instaan voor de loonadministratie van de personeelsleden van de FOD’s.
Bij deze overdracht zullen de personeelsleden van de CDVU overgedragen worden naar de FOD P&O. Hierbij zullen zij al hun rechten behouden, voor zover deze op de FOD Financiën blijven bestaan. Vanaf 1 januari 2015 zal de FOD P&O dan ook instaan voor een centrale personeelsdienst voor de Horizontale FOD’s, POD Maatschappelijke Integratie, FOD Economie en FOD Justitie (centrale diensten). Hierbij zal er vanuit deze federale overheidsdiensten personeel worden overgedragen naar de FOD P&O.
Eind 2015 zal er een volgende reeks FOD’s aansluiten. De nieuwe dienst zal binnen de FOD P&O een eigen bestuursorgaan hebben bestaande uit de stafdirecteurs P&O, afgevaardigden van de Ministers van begroting en ambtenarenzaken en afgevaardigden van het college van Voorzitters en van de ION’s.