Sectoraal akkoord Brussels gewestEr is een sectoraal akkoord 2017-2018 voor de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdienst Brussel en de instellingen van openbaar nut. Dit is overeengekomen:

Kwantitatieve maatregelen

 1. Alle abonnementen voor openbaar vervoer (MIVB, TEC, De Lijn en NMBS) 100% terugbetaald.
 2. Verlenging van de weddeschalen tot 45 jaar loopbaan voor alle administratieve en operationele personeelsleden van het gewestelijke openbaar ambt. De verlenging van de weddeschalen tot 45 jaar loopbaan treedt vanaf 1 september 2018 in voege. Momenteel worden de anciënniteitsjaren voor een ambtenaar die bijvoorbeeld reeds 35 jaar werkzaam is in weddeschaal B103 bij een gewestelijke overheidsdienst/instelling van openbaar nut beperkt tot 30 jaar. Door dit sectoraal akkoord zal het aantal loopbaanjaren voor deze ambtenaar verhoogd worden naar 35 jaar in zijn weddeschaal B103 met ingang van 1 september 2018, zo werd ons mondeling bevestigd. Waarschijnlijk zullen de verschillende personeelsdiensten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en de instellingen van openbaar nut (ION’s) nog niet klaar zijn om deze berekeningen toe te passen voor alle gewestelijke ambtenaren vanaf 1 september 2018. Hierdoor zal de toekenning van de extra anciënniteitsjaren in die gevallen retroactief verrekend moeten worden. De aangepaste loonschalen werden ons nog niet overgemaakt vermits de bijlage II bij het besluit van 21 maart 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren nog niet werd aangepast. De tweejaarlijkse verhoging in de weddeschalen zal verder toegepast worden tot de anciënniteit van 45 jaar.
 3. De terugbetaling van het Villo-abonnement op verzoek.
 4. Verhoging met 1 euro van de nominale waarde van de maaltijdcheques zonder verhoging van de werknemersbijdrage. Deze maatregel is reeds in uitvoering.
 5. Toekenning van een maandelijkse forfaitaire vergoeding van 20 euro aan de personeelsleden die structureel telewerken. Deze maatregel gaat gepaard met:
  - De bevestiging van de norm van 13 m² netto (zonder de dynamische archiefstukken, de restauratieruimten en de vergaderzalen) per VTE in verhouding tot het aantal personeelsleden die structureel telewerken.
  - Het ter beschikking stellen van het nodige materiaal (zoals een laptop, een GSM, een VPN-verbinding en aangepaste softwareprogramma's) opdat de betrokken personeelsleden in goede omstandigheden zouden kunnen werken en tijdens de stamtijden bereikbaar zouden zijn.

De eerste drie maatregelen zullen uiterlijk op 1 september 2018 in werking treden.


Kwalitatieve maatregelen

 1. Implementering van een nieuw, dynamischer systeem voor de mobiliteit van personeelsleden tussen de gewestelijke administraties.
 2. Voorrang geven aan statutaire tewerkstelling door het organiseren van selecties, vooral voor de niveaus C en D.
 3. Invoering van 8 mei (Irisfeest) als reglementaire verlofdag.
 4. Neutralisering van de ziekteverlofdagen omwille van erkende intimidatie, als gevolg van een rechterlijke beslissing.
 5. Ontwikkeling van een systeem dat contractuele personeelsleden toelaat onbetaald verlof om persoonlijke redenen te nemen.
 6. Oprichting van een taskforce binnen het gewestelijk diversiteitscomité, uiterlijk op 1 juni 2018, om een beleid uit te werken inzake personeelsontwikkeling voor de diversiteitsdoelgroepen.