Sectoraal akkoord voor Brusselse GemeenschapscommissieEr is een nieuw sectoraal akkoord 2017-2018 voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. Dat akkoord is van toepassing op de personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College en Iriscare. Dit is overeengekomen:

Kwantitatieve maatregelen

 1. Verhoging met € 1,00 van de nominale waarde van de maaltijdcheque zonder verhoging van het aandeel van de werknemer; ten laatste voor de prestaties van oktober 2018
 2. Verlenging van de salarisschalen in twee fasen:
  2.1. naargelang de salarisschalen, volledige of gedeeltelijke inhaalbeweging (maximum twee tweejaarlijkse verhogingen) voor de schalen waarvan de huidige looptijd korter is dan de schalen met de langste looptijd (31 jaar);
  2.2 vervolgens, de toevoeging aan de schalen van niveau A van twee tweejaarlijkse verhogingen en voor de niveaus B, C en D van drie tweejaarlijkse verhogingen, zodat de schalen met de langste looptijd 37 jaar bereiken;
 3. Terugbetaling van het jaarabonnement voor een Brussels deelfietsbedrijf, op grond van een gerechtvaardigde voorafgaande aanvraag, na wijziging van het statuut;
 4. Terugbetaling van het jaarlijkse MTB-abonnement, op grond van een gerechtvaardigde voorafgaande aanvraag, na wijziging van het statuut;
 5. Verhoging van het bedrag van de fietsvergoeding tot € 0,23 per kilometer en automatische aanpassing van dat bedrag op grond van de evolutie van de door de federale overheid vastgestelde vrijstelling;
 6. Toekenning van een maandelijkse forfaitaire vergoeding van € 20 (al geïndexeerd vast bedrag) voor de personeelsleden met structureel telewerk, waarbij die maatregel gepaard gaat met de terbeschikkingstelling van het nodige materiaal, zoals een draagbare computer, een VPN-verbinding, aangepaste software enz., zodat de personeelsleden in kwestie in goede omstandigheden kunnen werken en bereikbaar kunnen zijn tijdens de stamtijden.
 7. Invoering van 8 mei (het Irisfeest) als bijkomende reglementaire verlofdag;
 8. Verhoging van het maandelijkse bedrag van de passieve wachtdienstvergoeding van € 31,09 tot € 50, gekoppeld aan het indexcijfer 138,01 van de consumptieprijzen;
 9. Oprichting van een gemeenschappelijke sociale dienst voor de Diensten van het Verenigd College en Iriscare, waarvan de juridische vorm nog moet bepaald worden en waarbij het bedrag per persoon overeenstemt met 250€ per personeelslid, met inbegrip van de gepensioneerde personeelsleden. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd;
 10. In het kader van de huidige polis of een nieuwe af te sluiten polis, uitbreiding van de dekking door de hospitalisatieverzekering tot de gepensioneerde contractuele personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College en Iriscare. De overheid zal de hospitalisatieverzekering blijven afsluiten. De dekkingen kunnen herzien worden ten opzichte van de huidige polis, alsook de financiële bijdrage van het personeelslid voor hemzelf of zijn gezinsleden. Het bestek zal overlegd worden.

Kwalitatieve maatregelen

 1. Invoering van mobiliteit voor personeelsleden tussen de Diensten van het Verenigd College en Iriscare;
 2. Prioriteit voor interne promotie ten opzichte van externe aanwerving voor laureaten van een vergelijkend examen voor overgang naar een hoger niveau;
 3. Goedkeuring door het Verenigd College, na onderhandeling in sectorcomité XV, van een besluit dat het statuut van de ambtenaren van de Diensten van het Verenigd College gelijkstelt met dat van die van Iriscare, behoudens specificiteiten; 
 4. Goedkeuring door het Verenigd College, na onderhandeling in sectorcomité XV, van een besluit met betrekking tot de contractuele personeelsleden van Iriscare;
 5. Neutralisering van ziekteverlofdagen wegens erkende pesterijen na een rechterlijke beslissing;
 6. Oprichting van een mechanisme dat het mutatis mutandis mogelijk maakt voor contractuele personeelsleden om volledig onbezoldigd verlof te nemen dat gelijkwaardig is aan dat van ambtenaren voor periodes van non-activiteit;
 7. Deelname van een afvaardiging van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie aan de gewestelijke reflectiegroep die wordt voorgezeten door BOA over de eindeloopbaanregeling.