Nieuw statuut voor ambtenaren Brussels Hoofdstedelijk GewestSinds 1 april 2018 is het nieuwe statuut van de ambtenaren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van kracht. Hier vind je een overzicht van wat er allemaal veranderd is.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering vaardigde vier besluiten uit voor het administratief statuut van de ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en de ambtenaren van de Instellingen van Openbaar nut (ION) en tenslotte de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuelen bij de GOB en de ION’s. 
ACV Openbare diensten ging deze keer akkoord. Tijdens de voorafgaande onderhandelingen met de overheid werden sommige van onze voorstellen weerhouden, waaronder de 15 dagen die dienen gerespecteerd te worden vooraleer het contractuele personeelslid wordt gehoord.


Nieuwigheden en wijzigingen

Wedde anciënniteit
De uitbreiding van de weddeschalen voor B, C, D en E gaat van 25 jaar anciënniteit naar 30 jaar anciënniteit. Voor de wedde A1 wordt de anciënniteit van 25 naar 30 jaar anciënniteit opgetrokken. De schalen A2 tot A6 gaan van 23 jaar anciënniteit naar  25 jaar anciënniteit.

De versnelde loopbaan enkel statutairen en specifieke beroepen
In dit statuut 3.0. gaat iedereen na 6 jaar anciënniteit over naar schaal 102 en na 15 jaar naar schaal 103. 

De bevordering door overgang naar een hoger niveau
Voor de selectie naar een hoger niveau wordt het examen georganiseerd door de HRM en niet meer door Selor.

Drie voorwaarden voor de vrijstelling stage bij vaste benoeming
 • Op het moment dat de vacature gepubliceerd wordt, moet het personeelslid minstens één jaar voltijds of twee jaar deeltijds ononderbroken tewerkgesteld zijn bij dezelfde administratieve eenheid.
 • Hij moet minstens één jaar dezelfde functie vervuld hebben
 • Hij moet een gunstige evaluatie gekregen hebben bij de laatste evaluatie
Opheffing niveau E
De ambtenaren die op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit een ambt van niveau E bekleden worden ambtshalve benoemd in niveau D op 1 januari 2016. Ze krijgen een weddeschaal gelijkwaardig met hun anciënniteit die ze hadden in niveau E.

Creatie van nieuwe graad raadgever deskundige A2
De betrekkingen van raadgever deskundige van rang A2 staan open voor attachés van rang A1 die minstens zes jaar graadanciënniteit hebben en voor ambtenaren van rang A2 titularissen van de graad van eerste attaché die drie jaar graadanciënniteit hebben.

Deelnemen aan selecties van niveau C
In het vorig statuut gebeurde dat op basis van een diploma. Nu kan het personeelslid deelnemen als hij een getuigschrift of een vaardigheidsbewijs kan voorleggen dat uitgereikt is door een officiële instantie.

Kennis tweede taal
Voortaan kan een personeelslid de kennis van de tweede taal laten erkennen bij Selor. Dat kan ook via een van de niveaus van taalbeheersing bepaald door het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen en gestaafd door een taalcertificaat uitgereikt door een erkende taalonderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap of de Franse Gemeenschap.

Uitbreiding omstandigheidsverlof
 • Bij de geboorte van een kleinkind kent de overheid 1 werkdag toe.
 • Het overlijden van een bloedverwant in om het even welke graad hetzij van de ambtenaar, hetzij van de echtgenoot of van de samenwonende partner van de ambtenaar, onder hetzelfde dak wonend als de ambtenaar kent de overheid 2 werkdagen toe.
 • Het overlijden van een bloedverwant in de tweede graad, hetzij van de ambtenaar, hetzij van de echtgeno(o)t(e) of van de samenwonende partner van de ambtenaar maar niet onder hetzelfde dak wonend als de ambtenaar kent de overheid 2 werkdagen toe.
 • Het overlijden van een bloedverwant in de derde graad, hetzij van de ambtenaar, hetzij van de echtgeno(o)t(e) of van de samenwonende partner van de ambtenaar maar niet onder hetzelfde dak wonend als de ambtenaar kent de overheid 1 werkdag toe.
 • Het verlof wegens dwingende familiale reden
 • Met een maximum van vijfenveertig werkdagen per kalenderjaar, kan de ambtenaar verlof krijgen wegens:
  - ziekenhuisopname of autonomieverlies van een persoon die met de ambtenaar onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad die niet met de ambtenaar onder hetzelfde dak woont
  - opvang van zijn kinderen en kleinkinderen die niet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.
Evaluatie
De evaluatie gebeurt om de twee jaar. De eindbeoordelingen zijn: gunstig, onder voorbehoud, onvoldoende.

Twee opeenvolgende evaluaties met een onvoldoende leidt tot een ontslag wegens definitief beroepsongeschikt. De ontslagen ambtenaar ontvangt dan een vergoeding op basis van zijn anciënniteit.

Contractuele personeelsleden die gehoord worden kunnen hun verdediging voorbereiden
Professionele tekortkomingen of diverse gebreken kunnen een ontslag verantwoorden. Het gaat dan niet om dringende redenen of een verklaring van definitieve beroepsongeschiktheid. De hiërarchische meerdere hoort en licht het contractueel personeelslid in over het verslag en het voorstel tot ontslag. Het personeelslid kan zich laten bijstaan door een persoon van zijn keuze. 

Het contractueel personeelslid wordt ten vroegste 15 dagen nadat hij het verslag en het voorstel tot ontslag heeft gekregen, gehoord door de secretaris-generaal of de adjunct-secretaris-generaal. Hij kan zich laten bijstaan door een persoon van zijn keuze.