Nieuwe beslissingen over Brusselse brandweer na actieDit zijn de beslissingen die het kabinet Jodogne en de directie van de Brusselse brandweer namen (DBDMH) als gevolg van de personeelsvergadering en actie van 25 oktober. 
Verlenging van de weddeschalen
Waar gaat het over?
De verlenging van de weddeschalen tot een loopbaan van 45 jaar wordt statutair voorzien met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2018. Voor de Brusselse brandweer (DBDMH) veranderen twee statuten:
  • Instellingen Openbaar nut (ION)-statuut 3.0 voor de administratieve ambtenaren, beheerd door het kabinet van openbaar ambt (OA): zou in eerste lezing aan de regering moeten voorgelegd worden voor het einde van het jaar
  • Operationeel statuut: een ontwerp van statuutwijziging is lopend. Het zal in eerste lezing aan de regering voorgelegd worden tegen begin december. De verlenging van de weddeschalen zal bij die gelegenheid geïntegreerd worden 
Wat vinden de vakbonden?
De vakbonden zijn tevreden over de meegedeelde informatie. We vragen wel dat het kabinet er zich toe verbindt hoe dan ook een beslissing te nemen over de weddeschalen als de goedkeuring van de globale wijziging van het statuut vertraging oploopt.

Wat zegt het kabinet?
Het kabinet gaat akkoord, maar er is geen reden om de vooropgestelde timing van de wijziging van de statuten (vóór het einde van de legislatuur) niet te halen. 

Wachteffectief
Waar gaat het over?
De directie van de Brusselse brandweer (DBDMH) stelt voor om de dienstnota’s van 6 maart 2018 en 8 maart 2018 voorlopig te verlengen totdat een volledige audit van het wachteffectief gebeurd is en er duurzame oplossingen ingevoerd worden. Dat betekent een identiek wachteffectief 24u/24 van maximaal 171 personeelsleden.

De postchef zal de wachten soepel kunnen organiseren (gaande van 161 tot 171 personeelsleden).

De trimestriële overlegvergaderingen tussen de postchefs en de directie zullen hernomen worden.

De objectivatie van het wachteffectief zal uitgevoerd worden op basis van criteria zoals het afwezigheidspercentage, de interventiecijfers, het percentage van personeelsleden in opleiding, de duur van de interventietijd, de duur van een ontsmettingsprocedure tijdens dewelke de personeelsleden niet beschikbaar zijn, de toezichtmissies uitgevoerd met het wachteffectief, de snelste adequate hulp en de adequate middelen, de bevolkingsdichtheid, de risicoanalyse van het Brussels Gewest, de veiligheid van het personeel tijdens de interventies, de logistieke ondersteuning voor het personeel ...

Wat vinden de vakbonden? 
De vakbonden gaan akkoord met dit voorstel.

Kledij
Waar gaat het over?
Operationeel personeel: De artikelen zijn beschikbaar, behalve de polo’s en de dienstkledij, die besteld zijn maar nog niet geleverd. Er werd aan de leverancier gevraagd een planning van de leveringen te bezorgen. 

Voor 2019 zal het systeem van de kledij veranderen.Vanaf dan kunnen de beschadigde of versleten stukken nog vervangen worden, maar er zal jaarlijks geen vast bedrag meer besteed worden. Wat de kledijmassa moet bevatten (aantal stukken per artikel van de massa) zal herzien en voorgelegd worden in het volgende preventiecomité. Dan wordt er een controle gedaan van de kledij en wordt de kledij van elk personeelslid aangevuld in functie van de tekorten.

Administratief personeel(personeel van de keuken, werkplaatsen, onthaal, schoonmaakploeg, ...): De overheid en de directie van de Brusselse brandweer (DBDMH) hebben goedgekeurd dat er zo snel mogelijk kledij ter beschikking wordt gesteld. De behoeften worden op dit moment geanalyseerd
. Het resultaat van die analyse zal voorgesteld worden in het preventiecomité. Dan zal er zo snel mogelijk een lastenboek worden opgesteld. 

De werkgever zal de verschillende actoren van de preventie en de bescherming op het werk betrekken bij de verschillende stappen van de aankoopprocedures van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij zal het onderhoud, de reiniging, de ontsmetting, de herstelling en de hernieuwing van de beschermingmiddelen ten laste nemen als dat nodig is om de goede werking ervan te verzekeren. 

Wat vinden de vakbonden?
De vakbonden gaan akkoord met dit voorstel. Het voorgestelde nieuwe systeem voor de kledijmassa beantwoordt aan de wettelijke verplichtingen van de werkgever en vermijdt de enorme verspilling van het vroegere systeem. 

Uitrustingscheques
Waar gaat het over?
Er zijn twee opties voor de uitrustingscheques:
  • Optie 1: Elk personeelslid kan een schuldvordering indienen voor maximaal de waarde van de uitrustingscheques die hij in 2017 en 2018 besteld heeft om terugbetaald te worden voor de aankoop van de sportuitrustingen in de winkel van zijn keuze. De schuldvordering moet de aankoopfactuur bevatten en aantonen dat de aankoop van de toegelaten artikelen gedaan werd door het personeelslid zelf, met als doel fit te blijven voor zijn werk. Opgelet, voor deze optie bestaat het risico dat het beschouwd wordt als een voordeel in natura wat een fiscale en sociale impact kan hebben.
  • Optie 2: Elk personeelslid kan de sportartikelen van zijn keuze bestellen uit een catalogus die voorgesteld door is door de DBDMH voor hetzelfde bedrag als in optie 1. De artikelen van hoge kwaliteit, met het logo van de DBDMH en goed voor een tiental sporten (fiets, jogging, voetbal, volleybal,…) worden aangeboden aan een prijs die lager is dan de verkoopprijs in de handel. De artikelen zouden beschikbaar moeten zijn tussen mei en juni 2019 afhankelijk van de leveringen.
Het lastenboek wordt afgewerkt. De technische voorschriften van het sportmateriaal werden bepaald door de sportexperten van de brandweer. Het ontwerp van het lastenboek zal besproken worden in het preventiecomité (met een urgentieprocedure om de aangekondigde timing te halen).

Het bedrag van de opdracht wordt bepaald als de keuze van de personeelsleden voor één van beide opties gekend is (voor 2017 en 2018). Voor 2019 zal het bedrag toegekend voor de sportkledij verplicht gebruikt moeten worden via voornoemde catalogus.

Wat vinden de vakbonden? 
De vakbonden kiezen eenstemmig voor optie 2. Die keuze zal gevalideerd worden tijdens het vakbondsoverleg.

Toelage voor ongezonde werken
Waar gaat het over? 
De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPB) legde het onderwerp al twee keer voor aan de directieraad. Het kabinet en de directie weigeren niet, maar het dossier moet absoluut meer met reden omkleed en gestaafder zijn. Er moet natuurlijk een onderscheid gemaakt worden tussen de functies waarvoor beschermingsmateriaal en adequate werkomstandigheden moeten voorzien worden zonder "ongezond" te zijn en de functies die, volgens de analyse van de werkpost, een ongezond karakter hebben. 

De IDPB heeft deze analyse nog niet volledig uitgewerkt.

Intussen heeft het kabinet contact opgenomen met de HRD van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) voor meer informatie aangezien sommige personeelsleden deze toelage krijgen.

Wat vinden de vakbonden?
Deze toelage bestaat ook in de haven van Brussel en bij Leefmilieu Brussel. De gegevens van de verantwoordelijke personen zullen doorgegeven worden zodat de analyse gedaan kan worden. D
e toekenning van beschermingsmiddelen staat de toekenning van een toelage voor ongezonde werken aan het personeel van het technisch kader trouwens niet in de weg. 

Staat van de lokalen
Waar gaat het over?
Inrichting van de lokalen voor het vrouwelijk personeel
In de posten VUB en UCL waar de renovatie van de sanitaire installaties aan de gang is, worden aparte ruimten voor mannen en vrouwen ingericht. 
Volgens de verkregen informatie zijn alle andere posten in orde met uitzondering van:
  • Delta: Hier is overeengekomen om niets te doen aangezien een nieuwe post gebouwd zal worden. Het programma voorziet vanzelfsprekend sanitaire ruimten voor vrouwen.
  • Helihaven: Er zijn vrouwelijke lokalen maar ze beantwoorden niet aan de norm. Er is een werkgroep opgestart. Aan de vergadering van 16 oktober namen alleen de twee vrouwelijke officieren deel, de brandweervrouwen waren niet aanwezig, wat spijtig is Natuurlijk wordt deze problematiek verder geanalyseerd en worden structurele oplossingen gezocht.
In het kader van de renovatie- en conformiteitsprojecten zal erover gewaakt worden de wettelijke voorschriften na te leven zoals de installatie van kleedkamers, wastafels en douches die volledig gescheiden zijn van de werkplaats 
in één of meerdere lokalen
. Ze kunnen geïnstalleerd worden in één enkel lokaal of in aanpalende lokalen die onderling met elkaar verbonden zijn. De lokalen moeten kunnen vergrendeld worden. De toiletten voor mannen en vrouwen moeten volledig gescheiden zijn en zich in de buurt van hun werkpost, rustlokalen, kleedkamers en douches bevinden. 

Hinder door de lopende werven
Er kunnen voor alle binnenrenovaties geen voorlopige VOPO’s gevonden worden. Voor de sanitaire installaties van de UCL en de VUB werden externe sanitaire containers geplaatst. Er werden beschermingspanelen aangebracht. We zijn ons bewust van de ongemakken van een werf. 

Ter herinnering, Céline Zureck was alleen om de werven op te volgen tijdens de periode na afloop van de missie van WHY (architectenbureau aangeduid voor de opvolging van de werven) en voor de aanstelling van het nieuw architectenbureau. Dit nieuw bureau is intussen aangeduid en is al gestart met de opvolging van de lopende werven. De opvolging zal dus versterkt worden wat de ontsporing van de planning zal voorkomen en de hinder van de werven zal inperken.

De onderneming van de werken heeft er zich toe verbonden om alle lopende werven (sanitaire installaties UCL en VUB, archief van de preventie, fitnesszaal Helihaven en liften) af te werken voor het einde van het jaar.

Tot slot heeft de directieraad van de maand oktober de projecten en uit te voeren werken in 2019 goedgekeurd.  Deze zullen aan het preventiecomité voorgesteld worden in november.

Wat vinden de vakbonden? 
De vrouwelijke ruimten zijn niet in orde in alle posten. Er is nog steeds het probleem van de kleedkamers die niet gescheiden zijn (behalve Cité en Brien). 

Wat zegt het kabinet?
Dat wordt nagegaan.

Verhuis van de 112-centrale
Waar gaat het over?
De gesprekken met de verschillende partners worden verdergezet. Maar er zijn nog geen definitieve conclusies van die gesprekken en er is dus geen nauwkeurige informatie over de timing van de verhuis.

Wat vinden de vakbonden?
De vakbonden vragen om geïnformeerd te worden over de discussies. De centrale en de dispatching mogen vooral niet gescheiden worden.

Dit zijn de bezwaren tegen de verhuis: plaatsgebrek en onaangepaste plaats van de door de regering gekozen locatie.

Wachten van de administratieve coördinator
Wat?
Zonder voorwerp geworden.

Toelaten om betaald te worden voor opleiding
Waar gaat het over?
Huidige situatie van de gespecialiseerde ploegen:
  • RISC/HAZMAT/Duiker: Toelage dekt de prestaties en de bijscholingen.
  • Andere specialisaties (CET, “wilde” dieren, verpleger): de initiële opleidingsuren (behalen van het brevet) en de bijscholingen zijn betaald in overuren.
Dit verschil in behandeling tussen de gespecialiseerde ploegen zou moeten opgelost worden door de invoering van de operationnaliteitstoelage op middellange termijn. Dit geldt voor de betaling van opleidingsuren van de nieuwe specialisaties, in afwachting van de invoering van de operationnaliteitstoelage :
  • initiële opleiding voor het behalen van het brevet: mag betaald worden in overuren want het betreft een one shot en is geen structurele prestatie. Voorgestelde oplossing: betaling van uren van initiële opleiding via overuren betaald aan 100% (= betaald zoals een normaal uur). Juridische check te doen.
  • bijscholing van de gespecialiseerde ploegen: de structurele betaling van de bijscholingsuren van de gespecialiseerde ploegen onder de vorm van overuren is onwettelijk want dat zou betekenen dat er structureel een overschrijding van het arbeidsstelsel van 38 uur ingesteld wordt. Voorgestelde oplossing: toepassing van opt-out principe dat toelaat om een overeenkomst af te sluiten tussen de personeelsleden en de hulpverleningszone om 10 uur per week meer te mogen presteren. Die oplossing zou de personeelsleden toelaten om hun wachten te doen en om deel te nemen aan de bijscholingen met betrekking tot hun specialisatie. Die uren zouden eveneens betaald worden aan 100%.
Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheid om dit systeem correct toe te passen bij de Brusselse brandweer.

Wat vinden de vakbonden? 
De vakbonden wachten juridische verificatie af maar gaan akkoord met de principes.

Statutarisering van het administratief, technisch en 112-personeel
Waar gaat het over?
De statutarisering van operatoren van de centrale 112 was al voorzien in het sectoraal akkoord 2015-2016. Het nieuw besluit van 21 maart 2018 maakt het mogelijk de procedure te starten. De statutarisering moet nu gebeuren via Brufop/Talent.brussels. Zij moeten de procedures organiseren. 
Dezelfde aanpak moet gelden voor de andere contractuelen.

Wat vinden de vakbonden? 
Een objectivatie voor het technisch personeel is nodig. 

Bevordering voor het administratief, technisch en 112-kader
Het personeel moet eerst gestatutariseerd worden vooraleer er kan bevorderd worden.