Hervorming Brusselse administratie in het slop


De vakbonden hebben het overleg met de Brusselse regering gestaakt en vragen een onmiddellijke stopzetting van de hervorming van de Brusselse Hoofdstedelijke administratie. Over die hervorming heerst heel wat onduidelijkheid. De vakbonden onderhandelen dan ook niet verder zolang de Brusselse overheid haar langetermijnvisie op het openbaar ambt niet verduidelijkt en ze niet openlijk communiceert over haar strategie.

De regering wil het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren en van het contractueel personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hervormen. 

Brandweer ongelijk behandeld

Ook de statuten van de Brusselse brandweer (BHDBDMH) liggen op de onderhandelingstafel. Maar terwijl de voornaamste instellingen van openbaar nut en de Gewestelijke Overheidsdienst volledig nieuwe statuten krijgen, wordt het oorspronkelijke statuut van de operationele ambtenaren van de Brusselse brandweer slechts gewijzigd. Het ontwerp zelf spreekt echter wel van een volledig nieuw statuut voor de operationele ambtenaren. Ook hier is dus niet alles klaar en duidelijk. 

Bovendien is het statuut van de ambtenaren van het operationeel personeel van de Brusselse brandweer gelijkaardig aan het statuut van de Brusselse instellingen van openbaar nut. Dat houdt geen steek, want de brandweer draait de klok rond en de instellingen van openbaar nut niet. Het gaat dus om een ongelijke behandeling, waarbij de brandweer al meer dan twintig jaar gebukt gaat onder een statuut dat de Gewestelijke regering maar niet aanpast. Een specifiek statuut voor het operationeel personeel van de Brusselse brandweer is de enige oplossing. 

Ontbrekend, ondoordacht, gebrekkig

Sinds het overleg met Brussels staatssecretaris voor Openbaar Ambt Fadila Laanan (PS) op 23 januari, is het vertrouwen tussen de vakbonden en de regering volledig weg. Algemeen brengen drie punten heel wat ergernis teweeg. Ten eerste ontbreekt een langetermijnvisie op het openbare ambt volledig. Daarnaast maken we ons zorgen over de totaal ondoordachte hervorming van de gewestelijke instellingen. Ook betreuren we de gebrekkige communicatie over de strategie. 

Sociale vrede onder druk

De gevolgen zijn niet te overzien. De werknemers worden volledig uitgeperst en geraken gedemotiveerd, met als gevolg dat sommige jonge ambtenaren er de brui aan geven en ontslag nemen. Het personeel voelt zich gemanipuleerd en in de steek gelaten. 

Ook voor de burger zal de hervorming verstrekkende gevolgen hebben. De toename van het aantal administratieve gebouwen, de uitbreiding van de logistieke ondersteuning en de hogere kosten van het management zullen ervoor zorgen dat de Brusselaar diep in de buidel mag tasten. 

We vragen dus dat de hervorming van de Brusselse administratie voorlopig wordt stopgezet. De vakbonden willen een ontmoeting met minister-president Rudi Vervoort (PS) van het Brusselse Gewest zodat er een duidelijk beleid kan worden opgenomen in een strategisch plan, wat op dit moment nog niet lijkt te bestaan.  

De sociale vrede van het Gewest staat onder druk!