Een regeerakkoord voor Brussel!

Regeerakkoord Brussel

Strijd tegen jeugdwerkloosheid

Eén van de speerpunten in het regeerakkoord is de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Men beseft dat daar begeleiding en vorming voor nodig is. Een duidelijk rol voor Actiris. Maar ook met de sociale partners en andere actoren zoals OCMW’s zal een actieplan worden uitgewerkt. De Brusselse regering voorziet daartoe middelen om ieder jaar drieduizend vormingen, tweeduizend stages en duizend arbeidsplaatsen te financieren die werkzoekende jongeren moeten begeleiden naar werk. Inschakelingsjobs worden zowel in de openbare als de private sector voorzien. De bedoeling is alleszins dat werkzoekenden binnen de zes maanden een persoonlijk begeleidingsplan krijgen.  

De problematiek van jeugdwerkloosheid wordt al aangepakt op het niveau van onderwijs en vorming. Heel wat maatregelen zoals scholenbouw en het programma van beroepsvorming zullen worden hervormd. Het Gesco-statuut krijgt een grondige heroriëntatie en deze middelen zullen stapsgewijs worden gebruikt voor de activering van werklozen. Meer concrete maatregelen worden nog bestudeerd.  

Er wordt ook meegegeven dat het systeem van dienstencheques en de toepassing van de sociale wetgeving beter moet worden gecontroleerd.  

Mobiliteit

Op mobiliteitsvlak is Brussel zeer ambitieus. Metro, tram en bus worden verder uitgebouwd en het project PULSAR voor de automatisering van de metrolijnen 1 en 5 wordt verdergezet. Men streeft ook naar meer frequentie en een hogere commerciële snelheid van het metronet. 

Om het verkeersprobleem aan te pakken worden regionale parkings ingezet. Daarnaast zullen de prijzen bestudeerd worden en bekijkt men mogelijke formules van een gecombineerd abonnement openbaar vervoer. 

De gebruiker van het Brussels openbaar vervoer zal worden getrakteerd op gratis Wi-Fi in de metro- en busstations. 

Economie en toerisme

In het regeerakkoord komt ook de economische uitbouw van Brussel aan bod. Onderdeel daarvan is een fiscaal pact met de gemeenten. Daarnaast wordt het beheerscontract van Atrium aangepast om de begeleiding van handelaars te verbeteren. 

Om toerisme aan te wakkeren, trekt men de cultuurkaart. Enkele initiatieven die worden vermeld zijn een museum voor moderne kunst, een huis voor Europese geschiedenis en een treinmuseum. 

Leefbaarheid in Brussel

Brussel moet aantrekkelijk zijn om in te werken maar ook om in te wonen. Het aantal tewerkgestelde personen dat ook in Brussel woont, moet stijgen met tien procent (zonder het totale aantal tewerkgestelde personen te verhogen). Ook het aantal personen dat in de “mindere” buurten woont, moet stijgen. 

Daarvoor worden een aantal maatregelen besproken. Eén daarvan is Brussel als digitale stad met een openbaar Wi-Fi netwerk. Ten tweede wordt er voorzien in gewestelijke sportinfrastructuur. 

Ook de netheid van de stad wordt aangepakt. Daarvoor wordt het agentschap Net-Brussel gemoderniseerd. Kaderovereenkomsten met de gemeenten moeten onder andere zorgen voor een betere taakverdeling, meer schoonmaakbeurten, meer containerparken en gescheiden vuilnisophalingen. 

Verder zullen de wegen worden aangepast in functie van de leefbaarheid en zal bij openbare aanbestedingen stelselmatig worden voorzien in sociale, ethische en milieuclausules. 

Wat huisvesting betreft, wil Brussel 6500 sociale huisvestingen realiseren. Zestig procent daarvan moet worden beheerd door sociale huisvestingsmaatschappijen. 

Brussel wil meer inzetten op een gelijkekansenbeleid. OCMW’s worden nog meer ingeschakeld om de strijd aan te gaan tegen armoede. Hun aanpak van professionele inschakeling wordt de norm. 

Veiligheid

Er komt een nieuwe dienst voor gewestelijke veiligheid die een globaal veiligheids- en preventieplan zal uitwerken. De verschillende politiezones in het Gewest gaan intenser samenwerken. Dit zal onder andere worden gestimuleerd door een centrale aankoopdienst en door de groepering van sommige administratieve diensten. 

De rol van wijkagent wordt belangrijker en het aantal politieagenten moet stijgen. Ook zal er worden voorzien in een reorganisatie van de SIAMU. De operationele directie krijgt een mandaat en er komt meer samenhang tussen de administratieve preventiediensten en het veiligheidsagentschap. 

Gewest – goed beheer

Voorgaande hoofdstukjes zijn stuk voor stuk belangrijke kwesties die dringend moeten worden aangepakt. Maar het beheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is al een uitdaging op zich.

Er is nood aan meer vereenvoudiging en coördinatie. Daarvoor worden vier grote hervormingen aangekondigd in verschillende domeinen:
  • Ruimtelijke ordening: hergroepering van een aantal diensten binnen een parastatale B, komst van een publieke operator voor strategische aanpak en het wegwerken van interne beschotten.
  • Toerisme: zes diensten worden gegroepeerd binnen een publieke NV.
  • Economische ontwikkeling: de samenhang tussen bestaande diensten wordt versterkt. 
  • Water: Hydrobru en Vivaqua gaan fuseren, nood aan één publieke actor en een betere integratie van de ingezette middelen en mensen.  
Het is de bedoeling om diensten efficiënter te maken en tegelijkertijd de aantrekkelijkheid als werkgever te verhogen met een modern personeelsbeleid. Het Gewest wil alleszins het beleid van statutarisatie van het personeel verderzetten en voorziet in regelmatige examens voor statutaire functies.  

De financiering van lokale besturen wordt eerst globaal bekeken en daarna verdeeld volgens een aantal criteria. Er wordt een nieuwe financiële steun ‘Nieuwe Solidariteiten’ uitgewerkt op basis van overeengekomen voorwaarden. 
Gemeenten en OCMW’s zullen moeten werken volgens dezelfde boekhoudnormen en ook hier wordt samenwerking tussen lokale besturen aangemoedigd. Er komt een expertisecentrum voor PPS-constructies. 

Het sociaal handvest voor het personeel van Brusselse lokale besturen wordt uitgevoerd om de administratieve en geldelijke statuten te standaardiseren en het personeelsbeheer te verbeteren. De zogenaamde ‘Premie voor het dure leven’ wordt herbekeken en een wijziging van de tuchtregeling zal worden bestudeerd. 

Tegelijk wordt de voogdijregeling over lokale besturen herzien en kunnen lokale besturen met een openbaar ziekenhuis rekenen op speciale schikkingen. 

Kers op de taart:Brussel wil dit alles realiseren met in achtneming van een budgettair evenwicht. Dit op zich is een flinke uitdaging.