De Crem vraagt betere bescherming slachtoffers beroepsziekteAl gans de legislatuur dringen we aan om werk te maken van de kankerproblematiek bij brandweer. We pleiten niet alleen voor preventie, maar ook voor een goede omkadering bij ziekte. We vinden het niet meer dan logisch dat ook Volksgezondheid betrokken partij is. Tot op heden was dat nochtans een moeilijke noot. De nieuwe minister van Binnenlandse zaken, Pieter De Crem, neemt nu opnieuw een initiatief in de richting van zijn collega, minister Maggie De Block. Hij geeft zo een positief signaal aan de brandweerwereld. We duimen voor het gegeven gevolg door de minister van Volksgezondheid.
Minister De Crem stuurde de volgende brief:
Geachte mevrouw Minister,

Uit een aantal wetenschappelijke studies (zie volgende pagina) is naar voor gekomen dat brandweerlieden meer kans hebben dan de doorsnee bevolking om sommige vormen van kanker te ontwikkelen ten gevolge van de blootstelling aan de zgn. PAK's of andere carcinogenen tijdens de brandbestrijding.

Sedert het bekend worden van verschillende van deze onderzoeken werd in 2015 bvb een operationele procedure opgesteld inzake de decontaminatie van interventiekledij door de Ministeriele omzendbrief van 14 augustus 2015 betreffende de interventiekledij.

Verder werd er een werkgroep opgericht binnen mijn diensten die zich onder meer buigt over procedures en preventie.

Het is echter ook nodig om een betere bescherming te bieden aan de brandweerlieden die slachtoffer worden van een beroepsgerelateerde kanker.

Mag ik u vragen mij te informeren over de wijze waarop deze beroepsgerelateerde vormen van kanker voor brandweerlieden kunnen worden vergoed als beroepsziekte. lndien dat nog niet het geval zou zijn, zou ik u willen vragen naar de initiatieven die door u of mezelf kunnen worden genomen om bepaalde ziekten of aandoeningen te laten erkennen als beroepsziekten.