Veranderen systeem ziektekrediet mag geen prioriteit zijnOp onze manifestatie van 28 september maakten we aan de kabinetsmedewerkers duidelijk dat we het niet eens waren met het wijzigen van het systeem van ziektedagen en dat er voor de brandweer andere prioriteiten zijn. We hebben die prioriteiten toen ook concreet benoemd, met op kop de kankerproblematiek. Vandaag deden we die discussie over, maar deze keer in het bijzijn van minister Jambon.

Vandaag hoorden we opnieuw dat de regering de beslissing genomen heeft, maar dat er zeker overgangsmaatregelen zouden zijn. Het zou ook niet de bedoeling zijn ernstig zieken te straffen, dus de regeling zou op hen niet van toepassing zijn. Opnieuw gaven we aan dat we dit een absurde beslissing vinden om verschillende redenen en niet het minst omdat de cijfers van Medex duidelijk in ons voordeel spreken.

Bovendien haalden we opnieuw enkele specifieke elementen aan voor de brandweer: 
  • Brandweermensen zijn al de pineut vanaf het moment dat ze ziek worden: ze verliezen vanaf de eerste ziektedag de operationaliteitspremie
  • Voor een job als brandweerman of -vrouw is het absoluut niet altijd evident om het werk te hervatten, gezien de specifieke operationele en fysieke eisen. De medische marge is dus klein 
  • Re-integratie zal niet werken als we afgaan op hoe zones momenteel omgaan met wedertewerkstelling
Een status quo dus, want teksten werden ons niet gepresenteerd en we zitten er eerlijk gezegd ook niet op te wachten.

Het is de bedoeling dat alles parallel verloopt en voor andere groepen zoals politie en defensie zijn de teksten nog niet klaar. Op verschillende punten die we aanhaalden, was er geen antwoord. De minister sloot zelf af met: "Deze vergadering zal zich herhalen als er teksten zijn”. We willen gerust nog eens uitleggen waarom we in deze regeringsbeslissing absoluut geen heil zien.


Andere prioriteiten

Bovendien zijn er andere zaken die prioritair zouden moeten zijn, zoals de kankerproblematiek en de personeels- en middelenkwestie.

De minister verontschuldigde zich omdat de kankerproblematiek door laksheid werd opgeschort. Dat was alleszins zeker niet zijn bedoeling en het kenniscentrum werd daarvoor terechtgewezen. De minister engageerde zich concreet tot 
  • een re-activatering van de werkgroep voor half november
  • een bijkomende deeltijdse detachering van een preventieadviseur exclusief voor die materie
  • een permanente vertegenwoordiging van het kabinet in de werkgroep 
  • het omzetten van de ministeriële omzendbrief naar een koninklijk besluit, wat een meer dwingend karakter betekent
  • budgetten te voorzien in de volgende begroting
De minister herhaalde zelf ook nog dat voor hem brandweermensen heel duidelijk een zwaar beroep hebben.

Rond de personeels- en middelenkwestie kwamen we terug op deze zaken:
  • Het vastgelegde niveau van de zonale dotaties zal sowieso aanhouden. De minister begrijpt de vraag tot verhoging en zal dat zelf ook naar voor schuiven naar een volgende regering toe.
  • Wanneer het gaat over tekort aan personeel gaat het voor de minister ruimer dan financiële middelen. Net daarom dat we verwezen naar de brandweertoets. Hij zal daar eind van deze week kennis van nemen en kijken wat ermee gedaan moet worden.
Na het vertrek van de minister kwamen buiten de bovenstaande punten ook nog andere punten aan bod, zoals onder meer de opleidingsdruk, de specialisatietoelage en (de rol van) de inspectie, een nakend reparatiekb III met enkele quick wins, zoals de discussie over de vergoeding bij verplaatsing naar opleiding voor vrijwilligers, enkele zaken om tegemoet te komen aan euvels rond opleiding en duidelijkheid rond de schaalsprongen en de hieraan verbonden evaluatie.

Op 23 oktober zullen we dit gesprek met de minister en zijn kabinet met ons groepscomité overlopen en evalueren. We houden jullie op de hoogte.