Nieuwe wijzigingen aan statuut onderhandeldSinds de herfst van vorig jaar lopen discussies over wijzigingen aan het statuut. Een tweede reeks wijzigingen, want het statuut werd al eens aangepast in het najaar van 2015. De teksten waarmee we gestart zijn, zijn ondertussen grondig gewijzigd. We hebben heel wat zaken ten nadele van het personeel kunnen wegwerken. Onze brochure wordt tijdens de zomermaanden aangepast aan de wijzigingen en in het najaar op onze website geplaatst. Wij geven u daarover nog een seintje. In de loop van september komen we opnieuw samen met de minister. 

Welke wijzigingen?

We hebben onder meer:
 • de ziektedagen zonder attest kunnen waarborgen. 
 • het recht op verlof om dringende redenen van familiaal belang kunnen behouden. Men kan dit verlof dus niet weigeren omwille van dienstbelang.
 • kunnen voorkomen dat de inschalingsregels (de regels die vastleggen in welke weddeschaal je terecht komt bij bevordering) nadelig werden aangepast.
 • ervoor gezorgd dat de de normen voor de minimale middelen nog steeds eind 2017 ingaan. Aanvankelijk zou die maatregel uitgesteld worden tot eind 2018, waardoor het tot dan mogelijk zou blijven om met zes op één autopomp uit te rukken. Een uitzondering is enkel mogelijk door een verzoek in te dienen bij de minister en na overleg.
 • kunnen zorgen dat eerst alle mogelijkheden tot bevordering voorzien worden voor mensen binnen de organisatie vooraleer de plaatsen worden opengesteld voor anderen. 
 • de tuchtregeling kunnen beschermen. Zo kan je, in het geval van een straf, nog een gezonde gradatie behouden en kan er niet sneller overgegaan worden naar zwaardere straffen. 

Welke wijzigingen hebben we onderhandeld?

 • Je kan nu een jaar voor het bereiken van de gerechtigde leeftijd een eindeloopbaanregime aanvragen. De zone heeft dan wel een langere beslissingstijd, tot zes maanden. 
 • Vrijwilligers kunnen voor een kortere periode dan zes maanden hun dienst onderbreken als dat nodig blijkt voor sociaal- of werkgerelateerde omstandigheden. 
 • Deelnemen aan een bevorderingsexamen telt vanaf nu als diensttijd.
 • De overheid wil het verworven recht van de verloven hard maken in de wet, zodat er geen discussie meer ontstaat bij bijvoorbeeld bevorderingen

Nog andere nieuwigheden

 • Vanaf nu is het mogelijk om op vrijwillige basis van brandweer over te gaan naar ambulancier-niet-brandweer en andersom
 • Enkel na het uitputten van de mogelijkheden tot bevordering binnen de organisatie, worden beschikbare plaatsen binnen de graad van sergeant opengesteld voor anderen. 
 • Er is een eerste aanzet tot de overgang van het systeem van de diplomatoelage naar de specialisatietoelage, waarbij er eerder een toelage toegekend zal worden aan mensen met een specialisatie dan met een diploma. In het najaar wordt die overgang verder besproken. De bedoeling is dat er naast een maximum- ook een minimumgrens is. Op die manier staat er ook daadwerkelijk iets tegenover wanneer iemand er recht op heeft.