Statuut Ambulancepersoneel

Ook voor dit statuut was er geen akkoord van de vakbonden. Enkele mensen zullen zich in dit verhaal kunnen vinden omwille van hun aanvankelijk precaire en vaak onorthodoxe situatie, maar een ander deel zal zich genoodzaakt vinden om te kiezen voor het oude statuut omdat de nieuwe regeling geen rekening houdt met hun situatie en rol in de organisatie. Ook structureel werd er weinig voorzien dat rekening houdt met de aard van de job. 
Waarom we niet akkoord zijn:
ACV-Openbare Diensten heeft steeds gepleit om het personeel dat binnen brandweerkorpsen werkt in het kader van dringende geneeskundige hulpverlening te regulariseren binnen het kader van het brandweerstatuut. Een dergelijke regularisatie betekent voor ons bij overgangsmaatregel een regeling te treffen voor het personeel in kwestie om daarna in regime het personeel binnen het kader van het brandweerstatuut te integreren. In die zin werd vooraf steeds gesproken over een specialisatie binnen het kader van het brandweerstatuut. ACV-Openbare Diensten is dan ook van mening dat dergelijk besluit enkel een regulariserende functie kan hebben en dus een uitdovend karakter. 
Voorliggende onderwerpen komen hieraan niet tegemoet. Integendeel, een ruime groep wordt nog steeds niet geregulariseerd, met name de verpleegkundige hulpverlening in de korpsen. 
Bovendien voorziet voorliggend statuut onvoldoende erkenning van het werk geleverd door het personeel binnen de taak van dringende geneeskundige hulpverlening. Zo is de geldelijke waardering niet evenwaardig aan deze van het statuut voor brandweerpersoneel.
ACV-Openbare Diensten ziet een uitdovende maatregel ter regularisatie en de integratie in regime binnen het brandweerstatuut onder de vorm van specialisatie als een meer aangewezen oplossing. Op deze manier vallen ook andere ongelijkheden weg (weddeschalen en vergoedingen, doorgroeimogelijkheden, eindeloopbaanmaatregelen, opleidingskosten,...)