Wet op de arbeidstijd gepubliceerd

brandweer
Deze wet voorziet een regeling specifiek voor het brandweerpersoneel. Belangrijk is dat deze wet in het principe van een gemiddelde arbeidsweek van 38 uur voorziet. Zones die nog niet aan deze regel voldoen zullen er werk moeten van maken om tot deze regel te komen. 

De combinatie vrijwilliger en beroeps in eenzelfde zone is niet mogelijk. Dit heeft men willen compenseren door beroepslui de mogelijkheid te geven om bijkomend, op eigen keuze, maximum tien uur extra per week te presteren. In overgang wordt nog een kleine afwijking toegestaan van maximum vier uur extra voor beroepsbrandweerlui die vandaag als vrijwilliger in een ander korps, maar binnen dezelfde zone, presteren.

De wet treedt in werking vanaf 1 januari 2015 en op het moment dat de zone wordt opgestart.