Disclaimer privacy

Bescherming van de persoonsgegevens

Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt, verbindt ACV Openbare Diensten zich ertoe die gegevens te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens in verband met vakbondslidmaatschap worden door die wetgeving als gevoelig beschouwd. Dat heeft als gevolg dat we die gegevens in geen geval zullen doorgeven aan derden, tenzij omwille van het gerechtvaardigd belang in het kader van de syndicale dienstverlening. Al onze personeelsleden en permanent vrijgestelden hebben een discretieverbintenis aangegaan over het gebruik van die gegevens. 

De persoonlijke informatie die je deelt via sociale media slaat ACV Openbare Diensten niet op. Voor de sociale media verwijzen we naar het privacybeleid van het betrokken medium. 
ACV besteedt veel zorg aan de beveiliging van het informaticasysteem. In overeenstemming met de wet, heb je recht op toegang tot jouw gegevens en heb je het recht om eventuele fouten te laten rechtzetten. 

Leden van ACV Openbare Diensten kunnen dat recht op de volgende manier laten gelden: 
  • Je kan je gegevens inkijken of wijzigen door je op deze website in te loggen in "Mijn ACV". Om je gegevens te wijzigen, moet je je inloggen met je eID. 
  • Je kan een schriftelijke aanvraag sturen naar ACV Openbare Diensten, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel of mailen naar ledenadministratie.acvopenbarediensten@acv-csc.be. De aanvraag moet ondertekend, gedateerd en vergezeld zijn van een kopie van je identiteitskaart. 
ACV Openbare Diensten antwoordt binnen 30 dagen na ontvangst van jouw verzoek tot inzage of rechtzetting. 

Als je met ons contact opneemt voor een werkloosheidsuitkering, een vergoeding bestaanszekerheid, een syndicale premie of om een klacht neer te leggen over arbeid, sociale zekerheid of andere velden waarvoor we instaan, dan zullen wij andere informatie moeten verzamelen en verwerken. Vanzelfsprekend gebeurt die verwerking in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Als je een klacht hebt over de naleving van die principes, stuur die dan naar ACV Openbare Diensten, dataverwerkingsverantwoordelijke, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel of mail ze naar ledenadministratie.acvopenbarediensten@acv-csc.be.


Aansprakelijkheid

We besteden altijd veel zorg aan de opmaak van de informatie die je op deze site vindt. Niettemin gaat het om algemene informatie, die niet noodzakelijk van toepassing is in alle bijzondere gevallen. Bovendien evolueert het sociaal recht zeer snel. We kunnen daarom niet garanderen dat onze site aangepast is zodat wijzigingen van kracht gaan. 

De informatie op deze website is dus te nemen als eerste advies. Ze heeft maar zin in relatie met de individuele dienstverlening die je krijgt in onze secretariaten. Daarom nemen we geen juridische verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten of misverstanden die uit het gebruik van deze informatie zouden ontstaan. We houden graag rekening met de kritieken of suggesties die je ons wilt bezorgen. 

Die beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor de eigenlijke werking van onze diensten, hetzij onze administratieve diensten die instaan voor de uitbetaling van sociale uitkeringen, hetzij onze diensten rechtsbijstand. 

Onze website kan links bevatten naar andere sites waarover we geen controle hebben. Uiteraard kunnen we niet garanderen dat die sites beschikbaar zijn of dat de inhoud ervan juist en volledig is. We kunnen daarover geen aansprakelijkheid aanvaarden.  

Auteursrechten

De algemene informatie die voor iedereen toegankelijk is, kan je gratis raadplegen. Dat geldt ook voor de informatie waar je toegang tot hebt als je lid bent van het ACV. Je kan de info gratis raadplegen, downloaden, kopiëren en afdrukken voor je persoonlijk gebruik. Je kan ze ook aan collega's, vrienden of familieleden verspreiden, ervan gebruik maken in jouw syndicaal werk, in publicaties, vormingen of andere activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat je de bron citeert. Je kan de informatie niet commercialiseren zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ACV Openbare Diensten. 

Toepasbaarheid

Deze site, en het ACV in het algemeen, vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtsmachten bevoegd.  

Sociale media

ACV Openbare Diensten slaat de persoonlijke gegevens die je deelt via sociale media niet op. Voor de rest verwijzen we je door naar het privacybeleid van het betrokken socialemediaplatform.