Een overzicht

overdracht dossiers
30 oktober 2014 - Personeel Justitiehuizen is het beu!
Onder andere de Justitiehuizen worden overgedragen naar de Gemeenschappen.De overdracht zou moeten zijn afgerond op 1 januari 2015. Vandaag, 30 oktober 2014, weet het personeel nog steeds niet waar ze terecht zullen komen.
>> meer informatie

september 2014 - Financiën - 
Overgang delen patrimoniumdocumentatie naar de Vlaamse Gemeenschap
Er was jaren geleden al bepaald dat er 403 personen de overgang dienden te maken van de FOD Financiën naar het Vlaamse Gewest in het kader van de staatshervorming.
Na 2 ronden van vrijwilligers zijn er nog 74 mensen te kort. De bedoeling van de FOD Financiën was om 74 Rosetta contractuelen aan te werven en hun over te dragen als er niet genoeg vrijwilligers waren. De wervingsstop gooit echter roet in het eten. De kans is groot dat nu plots toch ambtshalve aanduidingen zullen volgen.

16 juli 2014 -  Zorgsector
Op 1 juli 2014 zijn tal van bevoegdheden op het vlak van zorg en gezondheid, waaronder de volledige bevoegdheid over ouderenzorg, overgegaan naar de gemeenschappen. Maar wat betekent dit in de praktijk? 
>> meer informatie

1 juli 2014 - Overdracht bevoegdheden
Naar aanleiding van de zesde staatshervorming worden heel wat bevoegdheden van de federale overheid naar de Vlaamse overheid overgeheveld. De Vlaamse Regering besliste op 20 juni 2014 over de verdeling van de nieuwe bevoegdheden over de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. 

24 april 2014 - Comité B buigt zich over KB's rond overdracht van personeel 
De ontwerp KB’s over de wijze waarop het personeel van het Fonds voor Collectieve uitrustingen en diensten van de RKW, de BIRB, de RVA, het RIZIV en het FRGE zullen overgedragen worden, werden in een eerste bespreking voorgelegd. Wat opvalt is dat het ontwerp KB voor de RVA de zogenaamde rugzak tot op een zeker niveau inhoudelijk vastlegt en dus duidelijker maakt. De andere besluiten verwijzen hier op algemene wijze naar het KB van 1989, die de rugzak via een algemene definitie vastlegt.
ACV-Openbare diensten heeft gevraagd om die meer concrete garanties te veralgemenen. De gesprekken hierover worden verdergezet op het Comité B van 30 april 2014.

13 maart 2014 - Protocol van niet akkoord getekend in comité B 
De Zesde Staatshervorming is een belangrijk politiek akkoord dat in het najaar van 2011 werd afgesloten. Dit akkoord kwam er niet zomaar: er waren 459 dagen van onderhandelingen nodig. Een onderdeel van dit Vlinderakkoord is de overdracht van een aanzienlijk aantal bevoegdheden van het federale niveau naar de gemeenschappen en gewesten. En bij een overdracht van bevoegdheden hoort natuurlijk ook een overdracht van personeelsleden. Daarvoor moet onderhandeld worden over een wijziging van het Artikel 4 van het KB van 25 juli 1989. Daarin wordt immers de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de gemeenschaps- en gewestregeringen beschreven.
De onderhandelingen hierover vonden plaats in het Comité B. Na drie dagen van onderhandelen sloot ACV-Openbare Diensten een protocol van niet-akkoord af. En wel om volgende redenen:
  • De minimalistische invulling van de zogenaamde rugzak dei de personeelsleden meenemen op datum van de overdracht.
  • De manier waarop bepaalde verworvenheden vanuit het Federaal Verlofbesluit niet verdergezet kunnen worden wanneer deze geen reglementaire grondslag hebben binnen sommige gefedereerde entiteiten.
  • De vermindering of blokkering van de initiële bezoldiging van de federale personeelsleden die overgaan naar sommige gefedereerde entiteiten.
  • De algemene onduidelijkheden die blijven voortbestaan binnen dit dossier.
De onderhandelingen moeten nu verdergezet worden binnen de entiteiten. 
31 januari 2014 – Ministerraad geeft groen licht voor onderhandeling over besluiten overdracht personeel door staatshervorming
De staatshervorming krijgt concrete vormen.  Vanaf 1 juli zullen de deelstaten de nieuwe bevoegdheden kunnen opnemen. Het personeel wordt in principe overgedragen met ingang van 1 januari 2015 (er zijn uitzonderingen, zoals voor het RIZIV, de RKW enz.). Om de overdracht van de ±4.500 personeelsleden mogelijk te maken wordt het KB van 1989 dat de kwestie regelt geactualiseerd. Dit besluit gaat uit van de vrijwaring van verworven rechten op vlak van anciënniteit, verloning enz. Dit omvat ook het recht bijv. om nog proeven van gecertificeerde opleiding te volgen in het kader van de bestaande federale loopbanen. Het ontwerp KB wordt nu eerst nog onderhandeld in comité B. Er zullen ook aparte besluiten volgen voor de betrokken socialelzekerheidsinstellingen.

Hebt u concrete vragen over de gevolgen van de staatshervorming voor u als personeelslid? Mail ze ons gerust op federale.overheid@acv-csc.be 

31 januari 2014 - Staatsblad publiceert wetten staatshervorming
Het Staatsblad publiceert vandaag een hele reeks wijzigingen aan de grondwet en de verschillende bijzondere wetten op de staatshervorming.

10 januari 2014 - Samenwerkingsakkoord voor het strafrechtelijk en het veiligheidsbeleid
De ministerraad keurt op initiatief van minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed met de instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten voor het strafrechtelijk en het veiligheidsbeleid.
Naar aanleiding van de zesde staatshervorming zullen de gemeenschappen en de gewesten nieuwe bevoegdheden krijgen op het vlak van verkeersveiligheid, werkgelegenheid, volksgezondheid en jeugdbescherming. De deelstaten worden daarom nauwer betrokken bij het beleid om de samenhang van het strafrechtelijk en het veiligheidsbeleid te verbeteren.
Het akkoord omschrijft de samenwerking van de deelstaten met de federale staat voor de materies die tot hun bevoegdheid behoren op het vlak van: het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie en het opstellen van richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid, het formaliseren van de vertegenwoordiging van de deelstaten in het College van procureurs-generaal en de kadernota integrale veiligheid en het nationaal veiligheidsplan. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

26 december 2013 - Koninklijke Besluiten rond overdracht plantentuin Meise gepubliceerd 
Eind 2013 werden de KB's gepubliceerd die de overdracht regelen van de plantentuin van Meise naar de Vlaamse overheid.
131 personeelsleden die tot de Nederlandse taalrol behoren mogen zich vanaf 1 januari personeelsleden van de Vlaamse overheid noemen. Na 10 jaar is de knoop doorgehakt en wordt er uiteindelijk uitvoering gegeven aan de beslissing van de Plantentuin een Vlaams agentschap te maken. 

7 oktober 2013 - Groenboek staatshervorming neergelegd in Vlaams Parlement
Het groenboek rond de zesde staatshervorming bevat de beleidsopties van de Vlaamse regering op vlak van sociaal-economisch beleid, gezondheidszorg, gezinsbeleid, arbeidsmarktbeleid en woonbeleid. 
1 augustus 2013- Wetsvoorstellen staatshervorming neergelegd
Er zijn ondertussen in het parlement een 24-tal teksten neergelegd in het kader van het politiek akkoord rond de staatshervorming. 
Wie ze zelf wil doornemen vindt hieronder een paar links naar de belangrijkste wetsvoorstellen van bijzondere wetten.