Publicatie wet over de pensioenen van de overheidssector

Belgisch staatsblad 220
Omdat statuten evolueren en na verloop van tijd een aantal tekortkomingen van de pensioenwetgeving duidelijk worden, dient de pensioenwetgeving na verloop van tijd aangepast te worden. De huidige wet biedt daarenboven nog een aantal bijkomende verbeteringen. Een overzicht van de belangrijkste bepalingen:
 • De nieuwe geldelijke bepalingen voor het federaal overheidspersoneel worden ingeschreven in de pensioenwetgeving. Trapverhogingen en schaalbonificaties maken deel uit van de referentiewedde voor de pensioenberekening. 
 • Het behoud van  de preferentiële pensioenvoorwaarden van gewezen militairen die tewerkgesteld zijn in het administratief en logistiek kader (Calog) van de geïntegreerde politie wordt voorzien. De preferentiële pensioenvoorwaarden van militairen die hun overplaatsing hadden aangevraagd naar de FOD Justitie om daar de functie van veiligheidsbeambte uit te oefenen worden verduidelijkt. 
 • Het in aanmerking nemen van diensten als bediende van een hypotheekbewaarder wordt voorzien.
 • De diplomabonificatie wordt voortaan gesitueerd in de tijd waardoor een eventueel dubbel pensioenvoordeel wordt vermeden. 
 • Stagiairs bij de lokale besturen worden onderworpen aan de pensioenregeling van de openbare sector.
 • Het pensioenstelsel wordt aangepast aan de brandweerhervorming.
 • De wettelijke basis voor de elektronische pensioenaanvraag en het elektronisch pensioendossier worden voorzien.
 • De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) zal de inning van bijdragen kunnen delegeren aan bijvoorbeeld door de RSZ of de RSZPPO.
 • Het tijdstip waarop een echtscheiding uitwerking krijgt inzake overlevingspensioenen wordt verduidelijkt.  
 • De perequatiewetgeving wordt geactualiseerd.
 • De verrekening van sommige periodes van onbetaald verlof wordt aangepast.