Pensioenen info Leden

We vermelden hier enkel de maatregelen met de grootste directe impact:

 1. De loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen zouden de komende jaren als volgt evolueren:

  60 jaar 60,5 jaar 61 jaar 61,5 jaar 62 jaar 62,5 jaar 63 jaar
  2014 40 39
  2015 41 40
  2016 42 41 40
  2017 42* 41* 41
  2018 42* 41* 41
  2019 44 43 42
  2025 44 43 42
  2030 44 43 42
  * De RVP gaat uit van de verhoging van deze loopbaanvoorwaarden met 1 jaar tot 43 jaar en 42 jaar. 

  De regering voorziet de volgende overgangsmaatregelen:
  • Wie vóór eind 2016 aan de voorwaarden voldoet, behoudt deze.
  • De overgangsmaatregelen van de pensioenhervorming van 2011 blijven gelden.
  • Het aantal bijkomende jaren wordt beperkt tot één voor wie geboren is voor 1 januari 1958 en twee voor wie geboren is voor 1 januari 1959. 

 2. De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 verhoogd naar 66 jaar en zal in 2030 67 jaar bedragen.
 3. De pensioenbonus zal afgeschaft worden vanaf 1 januari 2015 voor zij die niet aan de voorwaarden voldoen om rechten op te bouwen.
 4. Het verminderen van de diplomabonificatie met zes maanden per jaar vanaf 1 januari 2015 voor het vervroegd pensioen.
  Er wordt onderzocht om de diplomabonificatie niet meer te laten meetellen voor de berekening van het pensioen (regularisatie via persoonlijke bijdrage zou mogelijk zijn).
 5. Er komen nieuwe beperkingen van de gelijkgestelde periodes: de gelijkstelling voor niet-gemotiveerde loopbaanonderbreking wordt afgeschaft.
 6. Er wordt deze legislatuur overgestapt op een algemene berekening van de overheidspensioenen aan de hand van tantième 1/60e uitgezonderd bij zware beroepen.
 7. Politiepersoneel dat voor 10 juli z’n pensioen had kunnen aanvragen zal dat alsnog kunnen doen. Wie geboren is voor 10 juli 1961 zal vanaf 58 jaar en ten vroegste vier jaar voor het vervroegd pensioen toegang krijgen tot een eindeloopbaanregime.
 8. Voor contractueel overheidspersoneel - behalve onderwijspersoneel - dat benoemd wordt na de datum van het regeerakkoord worden de contractuele jaren niet langer opgenomen voor de berekening van het ambtenarenpensioen.
 9. Er zal  gewerkt worden aan een aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel.
 10. Er komt een pensioenhervorming die moet resulteren in een pensioen met punten.

Wat voor ligt is ingrijpend
Het is duidelijk: er komen opnieuw zeer belangrijke veranderingen in de pensioenregeling. 
Een aantal principes zijn vastgelegd door de regering. Er wordt ook overleg met de vakbonden aangekondigd. Maar hoe ver men daarin wil gaan is vooralsnog niet duidelijk.
Tussen nu en 2030 wil de regering komen tot een volledig nieuwe manier van berekenen van het pensioen (alle stelsels).

Er is nog zeer veel onzekerheid
Het regeerakkoord bevat een aantal principes van het toekomstig beleid van de regering. Ze moeten nog hun beslag krijgen in wetgeving. We zullen daarbij nog alles doen om te wegen op de maatregelen. We zullen tevens overgangsbepalingen en uitzondering bepleiten. Enkel wanneer de definitieve wetgeving verschijnt, zal men weten waar men staat. 

Nog snel met pensioen gaan in 2014?
Snel met pensioen gaan in 2014 om zo de impact van de hervormingen te proberen te vermijden, heeft geen zin. Langer werken kan in principe geen daling van het pensioen tot gevolg hebben.

Nog snel een pensioen aanvragen?
Een pensioenaanvraag is in principe definitief en kan niet meer eenzijdig ongedaan worden gemaakt. Snel een pensioen aanvragen in functie van de wijzigingen van het vervroegd pensioen heeft vermoedelijk weinig zin. De maatregelen die de regering uitwerkt treden in werking op een bepaalde datum, niet in functie van de datum van de pensioenaanvraag. De regering kondigt aan dat ze zou voorzien in een behoud van recht. Dit betekent dat wie een pensioen kan aanvragen het recht op vervroegd pensioen behoudt, ook al zal men op een later tijdstip niet meer aan de strengere voorwaarden voldoen. Maar opnieuw, dit moet nog bevestigd worden in juridische teksten.