Nieuws

Oude man met kruk
Minister van Pensioenen Bacquelaine grijpt een zeer moeilijke, individuele situatie aan om de afschaffing van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid opnieuw in de markt te zetten. We willen meer re-integratiekansen, maar ook zekerheid voor wie echt niet meer verder kan. En net daar is het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid een belangrijke houvast. 
Lees meer
Oudjes
Het Nationaal Pensioencomité heeft een verdeeld advies uitgebracht over het pensioen met punten. De werkgevers willen het puntensysteem gebruiken om grote besparingen door te voeren, maar volgens ons leidt het systeem enkel tot meer pensioenonzekerheid. Dat terwijl een verbetering van het werknemerspensioen nodig is. 
Lees meer
Sparen
Eerder dit jaar bereikten we een akkoord over het gemengd en het aanvullend pensioen. Maar het is niet zeker of de regering zich aan haar deel van het akkoord houdt, namelijk zorgen voor een aanvullend pensioen voor al het contractueel overheidspersoneel. Wij roepen de regering op om zich aan de afspraken te houden!
Lees meer
Zwaar beroep
Het secretariaat van het Nationaal Pensioencomité (NPC) heeft vandaag een aantal oriëntaties voorgesteld die de basis zullen vormen voor verdere onderhandelingen over zware beroepen in de openbare sector. Het ganse dossier is zeker nog niet afgerond, maar er liggen een aantal opties op tafel over het effect dat een erkenning als zwaar beroep zal hebben op het pensioen. 
Lees meer
Michel
Na het zomerakkoord hebben wij duidelijk laten verstaan dat wij niet opgezet zijn met de stopzetting van de vaste benoemingen voor federale ambtenaren. Nu vragen we aan premier Michel om zo snel mogelijk een sociaal overleg te organiseren over die kwestie.
Lees meer
Korting
Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine wil iets doen aan de hoge pensioenfactuur van sommige lokale besturen. Hij wil aan die besturen een korting toekennen. Maar de lokale besturen die die korting krijgen moeten die korting ook zelf betalen.
Lees meer
Tijd
Vanaf 1 juni 2017 wordt het tijdskrediet uitgebreid. Dan hebben werknemers uit de privésector recht op 51 maanden onderbreking van de loopbaan wanneer ze een geldig zorgmotief hebben. De wijziging geldt ook voor De Lijn, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de Nationale Loterij.
Lees meer
Studeren
De regering heeft een nieuw amendement goedgekeurd dat ervoor zorgt dat meer soorten studieperiodes kunnen meetellen voor de pensioenberekening. In het wetsvoorstel van minister Bacquelaine was het afkopen van studiejaren beperkt tot studieperiodes in het hoger onderwijs, waardoor bijvoorbeeld A2-verpleegkundigen uit de boot vielen.
Lees meer
muntstukken
Ondanks de inspanningen van het kabinet om een consensus te bereiken over een aantal items, onder meer over de directiepremie, het behoud van een aantal premies na 30 dagen afwezigheid en de invoering van een kilometervergoeding voor elektrische fietsers, vindt de FCSOD (de groepering van ACV-centrales voor het overheidspersoneel, overheidsbedrijven en onderwijs) de resultaten onvoldoende vergeleken met de beoogde doelstellingen.
Lees meer
centen tellen
Ambtenaren met een gemengde loopbaan hebben recht op zowel een overheids- als een werknemers- of zelfstandigenpensioen. Maar mensen die vroeger dan de pensioenleeftijd stoppen met werken, hebben niet altijd meteen recht op beide pensioenen.
Lees meer
centjes tellen
Het gat in de sociale zekerheid blijkt drie keer groter te zijn dan gedacht. In totaal bedraagt het tekort al bijna 800 miljoen euro. Het probleem doet zich vooral voor aan de kant van de inkomsten. Er komt minder geld binnen, terwijl de uitgaven stabiel zijn gebleven. De vakbonden pleiten dan ook voor een stabiele financiering van de sociale zekerheid.
Lees meer
2017-02-22 Minister Muyters vergist zich meermaals in SWT
SWT is niet het probleem, wel het ontslag van oudere werknemers. Door SWT af te schaffen verdwijnen die ontslagen niet, maar maakt het alleen maar goedkoper voor de werkgever. De ontslagen werknemer komt alsnog op straat te staan. Maar dan enkel met een werkloosheidsvergoeding. SWT is ook geen bevoegdheid van minister Muyters. Het aan de slag helpen van werklozen wel. Net zoals het wegwerken van (leeftijds)discriminatie bij aanwervingen. Misschien kan hij daar meer en beter werk van maken?
Lees meer
zorg bejaarde
De werkdruk in de woonzorgcentra is hoog en blijft maar stijgen. Dit is een gevolg van personeelstekorten en de sterk toegenomen zorgzwaarte van de bewoners. Het personeel blijft met veel engagement werken maar ziet ook met lede ogen aan dat er alsmaar minder tijd is om bewoners de nodige zorg en aandacht te geven. Dit alles bleek uit de resultaten van een bevraging van ACV Openbare Diensten.
Personeelstekort en hoge werkdruk zijn niet alleen problematisch in de openbare woonzorgcentra. Ook de private woonzorgcentra (VZW en commerciële instellingen) kampen met dezelfde problemen. ACV Openbare Diensten en LBC-NVK slaan daarom de handen in elkaar en lanceren zes concrete actiepunten voor een werkbare ouderenzorg.
Lees meer
Stop
De vakbonden vragen dat er voorlopig geen beslissingen meer genomen worden omtrent de hervorming van de Brusselse Hoofdstedelijke administratie. Na het overleg is er heel wat ergernis bij de vakbonden over de heersende onduidelijkheid en is het vertrouwen geschaad.
Lees meer
teveel
Vandaag voerden we actie aan het Maison Communale van Chaudfontaine, aan het adres van minister Bacquelaine. Daarmee maakten we duidelijk dat we de voortdurende aanvallen op de overheidspensioenen niet meer pikken. Trop is te veel!
Lees meer
laptop
Tussen de minister voor ambtenarenzaken en de drie vakbonden werd een protocol van akkoord gesloten over het KB "Flexwerk". Een akkoord dat moeilijk tot stand is gekomen.
Lees meer
Maggie De Block
DEC 8

Blijft zorgkundige een zorgberoep?

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie de Block werkt aan een nieuwe wetgeving over de zorgberoepen. 
Wat staat er op het spel voor je toekomst als werknemer of als student in de zorg?
De zorgkundigen maken zich grote zorgen over de toekomst van hun beroep. Terecht, want de intenties van het kabinet De Block zagen er echt niet goed uit. Zo zouden de zorgkundigen volledig uitgesloten worden uit de nieuwe wet op de uitoefening van zorgberoepen waardoor “zorgkundige” geen zorgberoep meer zou zijn…
Samen met de collega’s van LBC-NVK en COC hebben we ons hiertegen sterk verzet. En dat heeft vruchten afgeleverd. Het kabinet stuurt de eerdere intenties bij.
Lees hierover meer in het gezamenlijk bericht van LBC-NVK, ACV Openbare Diensten en COC.
non profit actie
De manifestatie van de zorgsector van vorige donderdag heeft duidelijk al iets opgeleverd. We krijgen van de federale regering een onderhandelingskalender voor onze eisenbundel voor de zorgsector. 
Anderzijds wordt steeds meer verkeerde informatie verspreid over de ADV-dagen. Voor ons is het duidelijk dat de bestaande regeling moet behouden blijven, voor zij die er nu recht op hebben maar ook voor zij die er in de toekomst recht op zouden hebben. 
Hierover onderhandelen wij niet, enkel over bijkomende maatregelen.
Lees meer
ACV Openbare Sector
In 2019 trekt de regering 40 miljoen euro uit voor de pensioenfinanciering van de zware beroepen. In 2020 wordt dat 70 miljoen euro.
Volstaat het met die bedragen wel om de problematiek financieel af te dekken?
Lees meer
zorg
Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block moet in 2017 in de gezondheidszorg maar liefst 902 miljoen besparen. Dat de burger hiervan niets zal voelen, zoals De Block beweert, is weinig geloofwaardig en werd al tegengesproken door experts uit heel diverse hoeken. Maar ook het personeel uit de zorg valt in de prijzen. De Block wil de eindeloopbaanmaatregelen voor het personeel in de zorgsector flink terugschroeven. Voor ACV Openbare Diensten kan het niet dat vroeger afgesloten akkoorden zo maar te grabbel worden gegooid.
Lees meer
loopbaan
Het nationaal pensioencomité (NPC) brengt vandaag een tussentijds verslag uit over de erkenning van de zware beroepen. De regering vaardigde vorig jaar maatregelen uit die de pensioenleeftijd optrekken en de voorwaarden voor het vervroegd pensioen strenger maken. Die wijzigingen treden in werking vanaf 2017. De regering beloofde ook  een correctie door te voeren voor wie een zwaar beroep heeft. Het NPC heeft nu een jaar lang gediscussieerd over de erkenning als zwaar beroep.
Lees meer
Brandweer
In hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant loopt het grondig mis door een gebrek aan langetermijnvisie en het uitblijven van concrete oplossingen voor enkele prangende problemen.
Lees meer
Loopbaanonderbrekingwordtzorgkrediet
De Vlaamse regering schaft op 2 september dit jaar de Loopbaanonderbreking voor het personeel van Steden en Gemeenten, Diensten van de Vlaamse Overheid en Onderwijs af. Voor het onderwijspersoneel en personeelsleden van de Diensten van de Vlaamse overheid werd ondertussen een evenwichtig akkoord bereikt. De 150.000 personeelsleden van lokale en regionale besturen blijven echter in de kou staan.
Lees meer
berekening
De federale regering heeft een wetsontwerp klaar dat grote weerslag zal hebben op het pensioen van personeelsleden die eerst contractueel worden aangeworven en pas nadien vast benoemd worden. Als hun benoeming na 9 oktober 2014 gebeurt, krijgen zij een lager werknemerspensioen voor de periode als contractueel en wordt het overheidspensioen enkel berekend op de periode vanaf de benoeming. ACV Openbare Diensten wil aan dat wetsvoorstel een volwaardig aanvullend pensioen voor alle contractuele personeelsleden koppelen.
Lees meer
muntstukken
JUN 21

Decemberloon opnieuw in December

Federale ambtenaren zullen hun wedde voor de maand december opnieuw in december betaald krijgen en niet meer in januari. Dat kwamen de vakbonden vandaag overeen.
Daarmee komt er een einde aan de besparingsmaatregel die jaren terug werd ingevoerd.
Om alles juridisch te regelen is er wel nog een wet nodig. Dat wetsontwerp gaat nu naar de Raad van State en nadien naar het parlement.
Eindelijk eens een positieve maatregel tussen alle andere bezorgdheden. 
zorg bejaarde
JUN 15

Dringende oproep project Vorming 600

EINDELIJK

De bevoegde ministers gaven eindelijk groen licht om een nieuwe oproep voor het project Vorming 600 te lanceren. Dit project maakt het mogelijk dat volgend schooljaar opnieuw een aantal personeelsleden uit openbare ziekenhuizen, woonzorgcentra… met behoud van loon tijdens de werkuren een opleiding kunnen volgen tot verpleegkundige.
De informatie en de inschrijvingsformulieren zijn terug te vinden ophttps://www.orpss.fgov.be/nl/werkgevers/mededelingen-lokale-sociale-zekerheid-0
De aanvragen moeten uiterlijk op 4 juli 2016 binnen zijn bij DIBISS, Jozef II-straat 47, 1000 Brussel. 
Geïnteresseerd? Aarzel niet om vandaag nog de aanvraag in orde te brengen.
Meer info nodig? Neem gerust contact op met het secretariaat van ACV-Openbare Diensten in je buurt of stuur een e-mail naar
jan.mortier@acv-csc.be.
Hangmat
Onlangs keurde de Vlaamse regering de conceptnota tot rationalisatie van de verlofstelsels bij de Vlaamse overheid goed. Zo lijkt het alsof de beslissing al genomen is. Is er nog ruimte om effectief te onderhandelen over de voorstellen? Of worden we zoals bij het dossier loopbaanonderbreking voor voldongen feiten gesteld?
Lees meer
prov
De Vlaamse regering heeft in de marathonzitting van vrijdag 27 mei 2016 knopen doorgehakt over het dossier ‘Afslanking provincies’. De overdracht van bevoegdheden, middelen en personeel is met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2018.
Lees meer
#genoeg
Vandaag 31 mei komt het personeel uit de publieke sectoren op straat tegen de besparingsmaatregelen. “Het is genoeg. Besparingen, pensioenen, loopbaanonderbreking… de maatregelen stapelen zich op. Zonder hoopgevende projecten. En van enig overleg is er eigenlijk geen sprake. Maar de manifestatie gaat niet alleen over die pensioenen, kredietdagen of verlof, het is een betoging tegen de voortdurende afbouw van openbare diensten zoals onderwijs, zorg, mobiliteit en veiligheid”, benadrukt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV-Openbare Diensten. 
Lees meer
verzorgende met kind
MEI 20

Project Vorming 600

Nog geen goedkeuring door de minister

In het mei-nummer van de Nieuwe Tijd vermeldden we dat het project Vorming 600 voor de publieke sector door het beheerscomité van de sociale Maribel werd goedgekeurd maar dat de betrokken ministers nog hun goedkeuring hieraan moesten geven.
Deze goedkeuring is op dit moment nog niet binnen. 
Bijgevolg kan er op vandaag nog niet worden ingeschreven en zijn er ook nog geen formulieren voorhanden.
Van zodra de goedkeuring binnen is, zullen we dit hier melden.
In het beheerscomité werd ook als uiterste datum van inschrijving 31 mei vastgelegd. Door het uitblijven van het akkoord van de minister, vragen we op het volgende beheerscomité om de uiterste inschrijvingsdatum op te schuiven.
Onderhandelen
ACV-Openbare Diensten heeft op 26 april met een 100-tal militanten gemanifesteerd voor het
Kabinet van minister voor Ambtenarenzaken Steven Vandeput.
Lees meer
openbriefbzk
Ministers Steven Vandeput en Jan Jambon kregen vandaag een brief in hun mailbox. Wij vragen hen klaarheid over de gevolgen van de begrotingsmaatregelen voor politie, brandweer en militairen. Wij gaan er immers van uit dat politie, brandweer en militairen wel degelijk als zware beroepen zullen worden aanzien.
Lees meer
vraagteken
JAN 21

Wanneer kan jij op pensioen?

Vanaf vandaag kunnen werknemers, ambtenaren en zelfstandigen hun vroegste pensioendatum terugvinden op ‘Mypension.be’. Het online pensioenportaal bevat voortaan de informatie over uw loopbaan als werknemer, ambtenaar en zelfstandige. Op basis van die informatie wordt de datum berekend vanaf wanneer u ten vroegste met (vervroegd) pensioen kan. Daarvoor moet u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart of token.

Voorlopig is enkel de vroegste pensioendatum terug te vinden. Pas over een jaar zal ook een raming van het pensioenbedrag beschikbaar zijn.

Hebt u vragen bij de vastgestelde datum, in verband met uw pensioen of eindeloopbaan? ACV-Openbare Diensten biedt haar leden advies en bijstand in verband met pensioenen en loopbaanstappen. Aarzel niet om hierover met ons contact op te nemen.
berekening
Vanaf januari ontvangen gepensioneerden een iets hoger netto pensioen. De beperkte verhoging is veruit onvoldoende om het verlies door de indexsprong te compenseren, om nog maar te zwijgen over de andere ingrepen van de regering die het leven voor elke modale burger duurder maken.
Lees meer
Private-Public
Het tweejaarlijks verslag van het Steunpunt Armoedebestrijding gaat over het belang van publieke diensten in de strijd tegen armoede. Publieke diensten zijn dé hefboom voor het waarborgen van collectieve rechten en zo een structurele buffer tegen armoede.
Lees meer
Handdruk
Bij Infrax West brak afgelopen donderdag (7 januari) een spontane staking uit bij de technici, die in een systeem van wachtdienst zitten. Reden daarvoor was het voorstel van de directie om pas vanaf 60 jaar uit het systeem van wachtdienst te kunnen stappen.
Lees meer
zorgkundige
DEC 14

Vakbonden zorgsector dienen eisencahier in

De vakbonden hopen dat dit eisencahier zal uitmonden in een meerjarenakkoord voor de federale zorgsector. 
Maar voordat de gesprekken over die eisen worden gestart, eisen ze dat de openbare zorgsector dezelfde rechten en middelen krijgt, evenredig met de bedragen die aan de private sector worden toegekend. 

Het volledige eisencahier kan je hier lezen. 
contracten
Op het onderhandelingscomité van de Vlaamse overheid van 23 november gaven de vertegenwoordigers van de Vlaamse regering ons toelichting over de aangepaste teksten van het overdrachtsbesluit. Deze wijzigingen werden aangebracht als gevolg van het advies dat de Raad van State in augustus heeft verstrekt.
Lees meer
Onderhandelen
In het comité C1 liggen teksten voor over de aanpassing van de organieke decreten en over een kader voor de overdracht van het provinciepersoneel. De statutaire benoeming dreigt hiermee te verdwijnen, de rechtspositieregeling dreigt grotendeels te worden afgeschaft en het provinciepersoneel wordt het behoud van rechten ontzegd. Wat de regering wil komt neer op een stap van twintig jaar terug in de tijd.
Lees meer
variabele werkuren
OKT 2

Reistijd als werktijd voor werknemers zonder vaste werkplaats

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat voor werknemers zonder vaste werkplaats de reistijd tussen hun woonplaats en de eerste en laatste klant van de dag geteld moet worden als werktijd. Deze beslissing werd genomen in een zaak over een Spaans veiligheidsbedrijf dat zijn regionaal bureau sloot en zijn werknemers van thuis uit liet werken. Dit arrest kan belangrijke gevolgen hebben voor veel andere sectoren waarin werknemers geen vaste werkplaats hebben en rechtstreeks van thuis uit naar klanten of patiënten moeten vertrekken. Meer over dit arrest via deze link.
Private-Public
Op 1 en 6 juli 2015 beslisten respectievelijk de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van Ronse om alle zorgdiensten van de stad en het OCMW te privatiseren. ACV-Openbare Diensten kondigde aan juridische stappen te zetten tegen deze onbezonnen beslissingen. Eind juli dienden we bij de gouverneur een verzoek tot schorsing van de beslissingen van de OCMW-raad en de gemeenteraad in. Diverse regelgevingen en wetgevingen werden niet correct toegepast en zelfs het beginsel van behoorlijk bestuur leek ons geschonden. Gisteren werden wij in kennis gesteld van twee besluiten van de gouverneur van vrijdag laatstleden waarbij alle genomen beslissingen rond de privatisering worden geschorst!
Lees meer
ACV-Persbericht
28 september was er de tweede septemberverklaring van minister-president Bourgeois. Het ACV blijft met die septemberverklaring zwaar op zijn honger zitten. “De minister-president haalt veel mooie woorden boven, maar mist zijn kans om het beleid bij te sturen in sociale richting” stelt nationaal secretaris Ann Vermorgen vast. 
  Lees meer
  loopbaan
  SEP 9

  Europees burgerinitiatief werkt!

  Sinds 1 april 2012 bestaat het Europees burgerinitiatief. Een mooi mechanisme dat inspraak in de Europese democratie mogelijk maakt. Het principe: als burgers één miljoen handtekeningen verzamelen voor een thema, kunnen ze dat thema op de Europese agenda plaatsen. 1,9 miljoen handtekening werden er meer dan twee jaar geleden verzameld voor het initiatief “Water is een mensenrecht”. Gisteren stemde het Europees Parlement voor dit burgerinitiatief.
  zorg bejaarde
  Recent werd het urencontingent 2015 gepubliceerd van de openbare initiatieven gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Dit urencontingent legt per dienst de maximaal subsidieerbare uren vast. In totaal zijn er voor de openbare sector 3.038.500 uren toegekend, verspreid over 86 initiatieven. Dit zijn 99.278 uren minder dan in 2014. Dit heeft deels te maken met een aantal initiatieven die werden geprivatiseerd (OCMW Tienen en het OCMW Zelzate) en één dienst die werd stopgezet (OCMW Balen). De daling heeft echter vooral te maken met een besparingsmaatregel van de Vlaamse Regering. Ook in 2016 zal een verdere vermindering worden doorgevoerd. Opnieuw een besparing op de kap van de zorgbehoevende.
  Lees meer
  zorg
  SEP 7

  Zorg voor kwetsbare ouderen. Onderteken mee de petitie!

  De begrotingsbesprekingen in de Vlaamse regering worden binnenkort opgestart. Wij willen aan de regering een krachtig signaal geven dat er meer middelen moeten worden vrijgemaakt voor de residentiële ouderenzorg. De graad van zorgbehoevendheid van de bewoners binnen de woonzorgcentra blijft stijgen waardoor ook de werkdruk bij het personeel sterk toeneemt. De financiering door de overheid is niet langer aangepast aan de zorgzwaarte van de bewoners en de nood die deze bewoners hebben aan kwaliteitsvolle zorg. ACV-Openbare Diensten ondersteunt de online-petitie voor meer investeringen in de zorg voor de meest kwetsbare ouderen. Onderteken mee de petitie op www.voorkwetsbareouderen.be.
  Wereldbol
  het Gemeenschappelijk Vakbondsfront van de drie representatieve vakbonden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van de Belgische Technische Coöperatie schreven een manifest over de hervorming van het buitenlands beleid en de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Een overzicht.
  Lees meer
  citroen
  Elke dag vragen honderden asielzoekers onderdak op de dispatch van Fedasil. Maar het personeel (dat al veel langer met tekorten kampt), kan deze toestroom onmogelijk opvangen. 
  Lees meer
  evaluatie
  Sinds 2 december 2014 moet iedereen die werkt als medisch laboratoriumtechnoloog (MLT) of als technoloog medische beeldvorming (TMB) in het bezit zijn van een erkenning of een afwijking. De nieuwe regelgeving gaf aanleiding tot veel toepassingsmoeilijkheden. ACV-Openbare Diensten bundelde de problemen en drong verschillende malen aan op een oplossing. Die oplossing komt er nu door een aanpassing van de wet betreffende de gezondheidsberoepen. 
  Lees meer
  zorg
  JUL 3

  Vanaf 1 juli: nieuwe procedure voor de visumaanvraag van verpleegkundigen en vroedvrouwen

  Verpleegkundigen en vroedvrouwen moeten zich vanaf 1 juli laatstleden niet meer aanbieden bij de Provinciale Geneeskundige Commissies (PGC) om hun visum te bekomen. Voortaan vraagt u het visum met een elektronisch formulier aan via de website van de FOD Volksgezondheid. FOD Volksgezondheid heeft zich geëngageeerd om de aflevertijd van de visa tot een minimum te herleiden.  

  Aanvragen op http://www.health.belgium.be, onder de rubriek ‘Gezondheidszorg’ > ‘Gezondheidszorgberoepen’ > ‘Verpleegkundigen’ of ‘Vroedvrouwen’. Er moet ingelogd worden door middel van de elektronische identiteitskaart of een burgertoken. 
  pensioenpopup
  JUN 12

  Pensioenpop-up geopend!

  Op 11 juni openden we tijdens de middagpauze een pensioenpop-up. In het hart van de ambtenarenbuurt – op de Koning Albert II Laan – hadden we niet veel meer nodig dan een tentje, wat tafels en enkele laptops om mensen te ontvangen en hun pensioendatum te berekenen. 
  En het was een succes. In die korte tijdspanne hebben onze vakbondsconsulenten een tachtigtal mensen voortgeholpen. Ze gaven hen niet alleen hun pensioendatum mee, maar beantwoordden ook andere vragen over eindeloopbaan. 
  Zeker voor herhaling vatbaar!
  2015-06-09 Werkbaar werk daar is werk aan
  Vooraleer we werkbaar werk aanpakken, is er vooreerst de noodzaak dat je werk hebt! Het ACV verwacht dat de regering een beleid ontwikkelt waardoor jobs worden gecreëerd. Kwalitatieve jobs die vooral een antwoord zijn op de veel te hoge jeugdwerkloosheid. Het ACV blijft ook benadrukken dat loonvorming via cao’s geregeld wordt. Lees onze doelstellingen en actiepunten n.a.v. de Ronde Tafel over Werkbaar Werk.
   Lees meer
   weegschaaljustitie
   De Vlaamse Regering keurde op 8 mei 2015 de conceptnota van Jo Vandeurzen over het “Plan van aanpak voor het toekomstig Vlaams beleid inzake de justitiehuizen” goed. 
   Lees meer
   ballon
   Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft vandaag, 29 mei 2015, aan het Martelarenplein actie gevoerd om namens het personeel betrokken bij de staatshervorming, nogmaals duidelijk te maken dat de voorstellen over de overdracht onvoldoende zijn.
   Lees meer
   Tax justice day miniatuur
   Op 28 mei organiseren de vakbonden, onder de vleugels van het Financieel Actie Netwerk (FAN), al voor de vijfde keer de Tax Justice Day. We vragen op die dag aandacht voor een rechtvaardige spreiding van de belastingdruk. Meer dan ooit staat het idee van de 'tax shift' op de politieke agenda. Maar de voorstellen van de verschillende partijen zijn niet rechtvaardig. Daarom blijven we druk uitoefenen voor een eerlijke tax shift. Op 28 mei delen actievoerders daarom pamfletten uit in de verschillende stations. Om 11 uur is er ook nog een actiemoment aan de Financietoren in Brussel.
   Lees meer
   2015-05-18 Index huurprijzen-fiscaliteit
   Met de indexsprong verliezen werknemers en gerechtigden op sociale uitkeringen en gepensioneerden 2% van hun koopkracht. En dat verlies geldt voor de rest van je loopbaan of de duurtijd van je pensioen. Dat zal voor veel mensen dubbel zuur smaken. Want ondertussen mogen huurprijzen wel ongestoord verder geïndexeerd worden Zij zullen immers al snel met 2% minder koopkracht toch duurdere huur moeten betalen. Verhuurders worden dus door de regering niet aangesproken om een evenwaardige inspanning te leveren. Dat sterkt het ACV om samen met de andere vakbonden deze discriminatie aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof.
   Lees meer
   De Lijn
   Een groot aantal middenveldorganisaties doen een oproep aan de politieke overheid voor meer en beter openbaar vervoer voor de Vlaamse burgers! Op 30 april kunnen ze hun stem laten horen op een hoorzitting van het Vlaams Parlement. Diezelfde dag zijn er in drie provincies ludieke acties om de vraag naar meer en beter openbaar vervoer kracht bij te zetten.
   Lees meer
   politie
   APR 28

   Nieuwe start politiepensioenen na ontmoeting premier

   Het gemeenschappelijk front is anderhalf uur bij de eerste minister geweest om te spreken over de politiepensioenen. Dit toont de wil aan om een oplossing te vinden voor dit dossier. Het debat was openhartig en zonder taboes. Lees het persbericht hier.
   timeout
   Vandaag is een zwarte dag voor de overheidspensioenen. De afschaffing van de diplomabonificatie voor het vervroegd pensioen in het overheidsstelsel wordt naar alle waarschijnlijkheid vanavond definitief goedgekeurd in de Kamer. Met deze maatregel is de helft van het overheidspersoneel verplicht om minstens tot 63 jaar aan de slag te blijven. Een kaakslag voor het hoger geschoold overheidspersoneel.
   Lees meer
   NO
   Op 11 maart vroeg de volledige Groep van 10 aan de regering meer duidelijkheid over haar aanpassingen op het akkoord van de sociale partners over beschikbaarheid van SWT-ers en oudere werklozen. Deze ochtend bleek dat op verschillende essentiële punten de ontwerp KB’s die ter advies voorgelegd zijn aan het beheerscomité van de RVA sterk afwijken van het unaniem akkoord van de Groep van 10.  Bovendien blijven antwoorden op onze fundamentele bezwaren ook uit.
   Lees meer
   2015-04-02 Pensioen op 67
   Doof voor de duizenden manifestanten die de voorbije dagen hun ongenoegen uitten, is de regering van plan vrijdag het optrekken van de pensioenleeftijd in een eerste lezing goed te keuren. Zo zal de pensioenleeftijd in 2025 66 jaar bedragen en in 2030 67 jaar.  Het verhogen van de pensioenleeftijd komt bovenop de andere - al even asociale - maatregelen als de indexsprong en de afschaffing van de pensioenbonus en de diplomabonificatie.
   Lees meer
   brandweer
   Om in de toekomst mee te dingen naar een vacature bij brandweer, moet de kandidaat eerst beschikken over een federaal geschiktheidsattest.
   Dit attest kan je halen in de opleidingscentra (brandweerscholen) die de proeven organiseren.
   Lees meer
   FCSOD
   MRT 28

   ACV-centrales openbare sector staken NIET op 22 april

   De ACV-centrales van de openbare sector hebben hun achterban geraadpleegd over de uitnodiging van ACOD om op 22 april een algemene staking in de openbare sector en het onderwijs te organiseren. De ACV-centrales hebben beslist om niet mee te staken en verkiezen het sociaal overleg alle kansen te geven.
   ACV 2015-03-23 Pensioen op 67 is geen oplossing
   Hoewel de regering zich ertoe verbonden had om met de sociale partners overleg te organiseren over de pensioenen in de privé- en de openbare sector, wil de regering niet dat het nog op te richten Pensioencomité standpunt inneemt over het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67. De regering kiest ervoor het pensioendossier op te hakken. In gemeenschappelijk front zullen de vakbonden zich verzetten tegen de optrekking van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Niet voor hun plezier of omdat ze principieel tegen een pensioenhervorming gekant zouden zijn, maar omdat die hervorming sociaal onrechtvaardig is en economisch absurd. 
   Lees meer
   WSF Logo Forum Tunis 2015
   Ondanks de tragische gebeurtenissen die Tunesië recent dooreenschudden, zullen een 40-tal ACV-afgevaardigden van 22 tot 29 maart deelnemen aan het Wereld Sociaal Forum (WSF) in Tunis. Het thema van het WSF luidt dit jaar 'Waardigheid en rechten'. 
   Lees meer
   sintpiertersleeuw
   Eind december 2014 begon het te rommelen in het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw. Op 18 februari viel het gevreesde verdict: drie diensten zouden worden afgestoten. Een verslag van de voorbije maanden.
   Lees meer
   vesaliusfoto
   MRT 17

   Red Vesalius!

   Op zaterdag 14 maart betoogden ACV-Openbare Diensten samen met de andere vakbonden voor het behoud van het OCMW-woonzorgcentrum Vesalius. Sinds mei vorig jaar wordt door het lokaal bestuur een overnemer gezocht voor het woonzorgcentrum. Een plan van ACV-Openbare Diensten dat samen met het personeel werd opgemaakt om het woonzorgcentrum openbaar te houden en ook financieel gezond te maken, werd door het bestuur verworpen. Het bestuur doet niets anders dan verdere onduidelijkheid creëren en wenst niet met ons rond de tafel te zitten. De actie was een groot succes. Lees hier de flyer. 
   politie cartoon
   Na de goedkeuring op de Ministerraad van 6 maart werd de overgangsmaatregel aangaande het pensioen van sommige leden van de geïntegreerde politie op 12 maart onderhandeld in het Comité A.
   Lees meer
   actie 19 maart
   MRT 5

   Flyer actie openbare diensten 19 maart

   Op 19 maart voeren de overheidsvakbonden actie op het Muntplein in Brussel. Er is dan wel een akkoord met de private sector, voorlopig blijft de openbare sector met lege handen achter. 
   Onze actieflyer is hier beschikbaar. 
   ballon
   MRT 11

   19 maart vakbondsconcentratie openbare sector

   Op 19 maart nodigen de vakbonden van de openbare sector hun militanten uit om naar het Muntplein in Brussel te komen. De besparings- en pensioenmaatregelen van de Vlaamse en federale regering blijven immers onverteerbaar. 
   Lees hier alvast het persbericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront. 
   Meer informatie volgt. 
   politie
   FEB 27

   Onderhandelingen politiepensioenen

   De onderhandelingen over de pensioenproblematiek worden verdergezet op woensdag 4 maart. Lees hier alvast het bericht van ACV-politie over de voorbije onderhandeling. En hier het aangepast voorstel van de overheid.
   ACV 2015-02-27 Regering keurt vandaag waarschijnlijk indexsprong goed
   ACV, ABVV en ACLVB vernemen dat de Kern vandaag het wetsontwerp over de indexsprong goed zal keuren (en inmiddels is dat gebeurd). Indexeringen zouden nog kunnen tot maart. Maar vanaf 1 april zou geen enkele indexering van lonen, uitkeringen en pensioenen meer kunnen.  Tot dit 2% heeft opgebracht. Deze indexsprong zou enkel gelden voor de lonen, sociale uitkeringen en pensioenen. En bijvoorbeeld niet voor de huurprijzen. ACV, ABVV en ACLVB dringen bij de regering aan op een zeer snel overleg over deze onrechtvaardige en ondoelmatige beleidskeuze. Bereken wat de indexsprong jou kost met onze indextool.
   Lees meer
   defensie
   FEB 27

   Toekomst van defensie

   Woensdag 25 februari organiseerde de minister van Defensie een colloquium over de toekomst van defensie: horizon 2030.

   Op basis van papers van veertien wijze mensen werd een debat georganiseerd. Thema's als strategische context, politiek en maatschappelijk draagvlak, kernopdrachten, budget, internationale en bilaterale samenwerking en samenwerking met industrie kwamen aan bod.

   Uit het slotwoord van de minister onthouden we alvast qua timing:
   • tegen Pasen een strategische visie
   • daarna meer gerichte discussie met alle stakeholders
   • tegen de grote vakantie een plan.

   ACV Defensie overhandigde na afloop alvast onze visie op de manier waarop het personeel moet gewaardeerd worden. In het parlement brachten we dit ook al aan.
   De minister zei overigens in zijn slotwoord: "het personeel is de eerste en essentiële kracht van defensie".
   sintpiertersleeuw
   Maandagavond organiseerden de vakbonden een personeelsvergadering naar aanleiding van de aangekondigde besparingsmaatregelen. Hoewel het bestuur meent dat al het mogelijke gedaan werd om personeel én de burgers van Sint-Pieters-Leeuw buiten schot te houden, zijn de besparingsmaatregelen een echt horrorverhaal. Dit aanvoelen werd bevestigd door de massale opkomst en actieve deelname aan de personeelsvergadering.
   Lees meer
   ACV 2015-02-13 Indexsprong
   De Tijd bericht dat de federale regering bij haar voornemen blijft om een indexsprong op te leggen aan werknemers, ambtenaren en gerechtigden op sociale uitkeringen. Huurprijzen zouden wel nog geïndexeerd mogen worden. Net zoals energieprijzen, verzekeringspolissen. Aan zelfstandigen, vrije beroepen, dividenden wordt evenmin een inspanning gevraagd.Met minder koopkracht moeten werknemers dus duurdere huur en diensten betalen. Onbegrijpelijk en totaal onrechtvaardig. Dat is de keuze die deze regering maakt. De harde hand voor werknemers en sociale uitkeringen. De gulle hand voor de andere inkomens.
   Lees meer
   ACV 150218 Stakingsrecht
   Het in sommige kringen bon ton om het stakingsrecht aan te vallen. En bijgevolg het bestaan van vakbonden in vraag te stellen. Het stakingsrecht is echter een drukkingsmiddel dat hoort bij de werking van de democratie en dat nodig is om artikel 23 van de Rechten van de Mens te waarborgen. De schendingen van syndicale rechten blijven zorgwekkend. Geweld en moord zijn geen uitzondering. Daarom nemen de drie Belgische vakbonden, IVV, EVV en de Liga voor de Mensenrechten deel aan de internationale actiedag ter verdediging van de vakbondsvrijheid en het stakingsrecht als fundamenteel mensenrecht. Als men het stakingsrecht aanvalt, valt men alle grondrechten aan. Bekijk ook de fotoreportage op facebook.
   Lees meer
   info
   FEB 17

   Syndicale premie na overdracht zesde staatshervorming

   Na de overdracht van personeelsleden naar Vlaanderen was er onduidelijkheid over de aanvraagformulieren ‘syndicale premie 2014’. Wij legden dit voor aan het sectorcomité 18 en vernamen dat de nieuwe personeelsleden het aanvraagformulier nog zullen ontvangen via de federale overheidsdiensten. Het formulier zal eind maart aan de betrokken personeelsleden worden bezorgd. 
   Opgelet: Het personeel van BIRB zal het aanvraagformulier binnenkort via Vlimpers kunnen afhalen, net zoals hun Vlaamse collega’s.
   ACV 2015-02-13 Strijd tegen witwassen van geld - maatregelen broodnodig
   SwissLeaks bracht frauduleuze praktijken aan het licht bij de HSBC bank. Zes miljard euro kon uit België ontsnappen en zich verschuilen in Zwitserland. Volgens Le Soir wordt meer dan de helft van de witwasdossiers geseponeerd, bij gebrek aan middelen. Het ACV schrikt van het stilzwijgen van de regering. Die zou moeten inschatten hoe groot de sociale en fiscale onrechtvaardigheid die voortvloeit uit deze praktijken wel is. Terwijl ze aan de bevolking talrijke en grote inspanningen vraagt, laat ze astronomische inkomsten gewoonweg aan de belastingen ontsnappen. 
   Lees meer
   ACV 2015-02-07 BTW verhogen om vermogenden opnieuw te ontzien
   De verklaring van minister van Overtveldt dat een tax shift eerst én vooral een BTW-verhoging moet zijn, tart ieder gevoel voor rechtvaardigheid. Het gaat niet op om de tax shift in te vullen met een hogere bijdrage van diegenen die nu al het meest bijdragen. Lage en doorsnee inkomens mogen niet getroffen worden door de tax shift. En dat is het geval met BTW-verhogingen. De regering moet werk maken van een rechtvaardige en substantiële tax shift richting een grotere bijdrage van vermogenden. De wil om vermogenden te ontzien is blijkbaar sterker dan de zin voor fiscale en sociale rechtvaardigheid.
   Lees meer
   Minister Bacquelaine
   Op 30 januari gaan we in Comité A onderhandelen over een aantal wijzigingen die de Minister van Pensioenen heeft voorgesteld. Hieronder brengen wij een overzicht van deze wijzigingen.
   Lees meer
   ballon
   Morgen (21 januari) voert ACV-Openbare Diensten in gemeenschappelijk vakbondsfront (FCSOD, ACOD, VSOA) actie tegen de aantasting van de openbare sector.
   Lees meer
   loopbaan
   De Vlaamse Regering heeft beslist tot de opheffing van het stelsel van contingent-gesco’s en tot regularisatie van de bestaande gesco-betrekkingen bij de plaatselijke besturen. In de lokale besturen worden ruim dertigduizend contingent-gesco’s tewerkgesteld.
   Lees meer
   ACV 2015-01-14 Tijd voor een echte én substantiële shift naar een eerlijke fiscaliteit!
   Terwijl alle experten en internationale instellingen het erover eens zijn dat een tax shift van arbeid naar vermogen nodig is om de (para)fiscale druk op arbeid te verlichten beschrijft het regeerakkoord het omgekeerde. Namelijk een verschuiving van minstens 766 miljoen euro van vermogen naar arbeid! De vakbonden willen een echte én substantiële bijdrage van de vermogens en vermogenswinsten om onze maatschappij te financieren. Daarvoor liggen pistes genoeg op tafel. 
   Lees meer
   coda
   Bij de federale wetenschappelijke instelling het CODA (Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en Agrochemie) werden op het jaareinde opnieuw minstens zeven personeelsleden bij de directie geroepen. Zij kregen, bij wijze van kerstgeschenk, te horen dat ze op staande voet mochten vertrekken.
   Lees meer
   ACV 2015-01-07 Cassatie-uitspraak zaak Crown
   JAN 7

   Cassatie-uitspraak zaak Crown: belangrijk succes in strijd tegen eenzijdige verzoekschriften bij collectieve acties

   ACV en ABVV boeken een belangrijk succes in de juridische strijd tegen het gebruik van eenzijdige verzoekschriften om collectieve acties te breken. In de zaak Crown oordeelt het Hof van Cassatie dat een eenzijdig verzoekschrift van de werkgever niet gegrond was. Met dit arrest, dat nu werd bekend gemaakt, brengt het Hof van Cassatie opnieuw een zware klap toe aan de praktijk om met eenzijdige verzoekschriften van werkgevers collectieve acties te breken.
   ACV 2014-12-19 Meer communicatie dan realiteit
   De regering schermt met berekeningen waaruit moet blijken dat we ondanks de indexsprong toch aan koopkracht winnen. Goed geprobeerd, maar helaas meer communicatie dan realiteit.
   Lees meer
   vuur
   DEC 15

   Nationale stakingsdag

   Nationale staking! Aan alle stakers die in dit barre weer buiten staan: dankjewel! Gelukkig brandt het vuur bij ACV sterk genoeg om je aan te verwarmen!
   affiche
   DEC 10

   Ledenwervingscampagne Pajottenland

   ACV-Openbare Diensten maakte een toer door regio Asse-Zennevallei om uitleg te geven over onze werking. En daar hoorden ook koffie en pannenkoeken bij.
   Schoten
   In de zomer van 2013 legde het gemeentebestuur van Schoten onverwachts het voorstel voor om de formatie van heel de Dienst der Werken contractueel in te vullen. Dit zorgde toen voor een spontane actie van het personeel voor de gemeenteraad. Een actie die onlangs werd herhaald.
   Lees meer
   ACV 2014-03-21 Mensura
   Hackers hebben zich toegang verschaft tot een deel van de gegevens van  de dienst controle geneeskunde van Mensura. Hackers verkregen zo de identiteitsgegevens van honderden werknemers, onder andere hun rijksregisternummer. Ook de bemerkingen die de betrokken werkgever meedeelde aan Mensura over de betrokken werknemer werden gehackt. We vragen dat Mensura onverwijld alle betrokken werknemers informeert  over welke informatie gestolen is. ACV vraagt onmiddellijke oprichting task-force.
   Lees meer
   Handdruk
   Gisteren was er informeel overleg over de arbeidstijden binnen het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht (NCET).  De documenten waren niet aanwezig...
   Binnen de Vlaamse overheid wordt de 38u-werkweek standaard gehanteerd.  Het betekent dat de 36u-werkweek niet bestaat en dus ook niet mogelijk is.
   Lees meer
   justitie
   Onder andere de Justitiehuizen worden overgedragen naar de Gemeenschappen.De overdracht zou moeten zijn afgerond op 1 januari 2015. Vandaag, 30 oktober 2014, weet het personeel nog steeds niet waar ze terecht zullen komen.
   Lees meer
   jongeren
   De jongeren van het gemeenschappelijk vakbondsfront, en bij uitbreiding verscheidene jongerenorganisaties, bezetten op woensdag 5 november 24 uur lang het Anneessensplein om hun ontevreden te laten blijken over het regeerakkoord.
   Lees meer
   gevolgenvoorjou
   De nieuwe regering wil besparen en rekent dat door aan de werknemers. Ook voor de openbare sector worden het harde jaren. Wij roepen op om massaal aanwezig te zijn op de betoging in Brussel op 6 november.
   Lees meer
   brandweer wagen
   Onlangs verschenen de Koninklijke Besluiten die het toekomstig statuut bepalen van ambulancepersoneel dat geen brandweerpersoneel is, in het staatsblad. Voor het operationeel personeel bestaat nu de wettelijke basis, met nog een aantal beperkte aanvullende mogelijkheden van de zones.
   Lees meer
   zweedse coalitie
   Nu het federaal regeerakkoord beschikbaar is, verduidelijkt ACV-Openbare Sector z’n eerste reactie. 
   Lees meer
   examen
   Een hele tijd terug reeds hebben we een aantal verbeteringen onderhandeld aan de selectieprocedures voor het federaal overheidspersoneel. Vandaag is het besluit dat de kwestie regelt in het staatsblad verschenen. Er is goed nieuws voor contractuelen en het brevettensysteem voor overgang naar niveau A wordt verbeterd.
   Lees meer
   NO
   OKT 4

   Gemeenschappelijk front Politie roept op tot staking op 10 oktober

   Gemeenschappelijk front roept collega's van de technische diensten WPR op tot staking op 10 oktober ter gelegenheid van de operatie SPEED.
   Brusselse ambtenaar gegijzeld
   ACV Openbare diensten werd uitgenodigd door Mevrouw Laanan om kennis te maken en een eerste uitwisseling van dossiers te doen. Het gesprek verliep open en constructief. De Staatssecretaris opent maandag 6 oktober 2014 het eerste bijzonder onderhandelingscomité Brussel Hoofdstedelijk Gewest sector XV.
   Lees meer
   ASZ Aalst
   Na de staking op 8 september 2014 zijn er intensieve onderhandelingen geweest met bestuur en vakbonden. Door middel van een individuele stemming werd op 29 september het personeel geraadpleegd. De stemming heeft een kleine meerderheid ja-stemmen opgeleverd vóór het nieuwe besparingsvoorstel.
   Lees meer
   stress
   Mensen moeten langer werken. Dat betekent dat de werkzaamheidsgraad (meer kwaliteitsvolle jobs voor mensen op actieve leeftijd) omhoog moet. Nóg belangrijker dan de werkzaamheidsgraad is echter de werkbaarheidsgraad. Dat laatste betekent dat je werk jou motiveert en voldoende kansen geeft om bij te leren. Het houdt ook in dat je er niet overspannen van wordt en dat je genoeg tijd hebt voor je gezin, vrienden en hobby’s.
   Lees meer
   Spaarvarken
   Dinsdag hadden de vakbonden een gesprek met Minister Weyts. Het gesprek ging over de door de Vlaamse regering opgelegde besparingen bij De Lijn.
   Lees meer
   loopbaan
   Normaliter zou  de kantelingstool voor kanteling 3 van de contractuele personeelsleden op 15 september 2014 open zijn gaan maar door heel wat problemen met deze kanteling voor de statutaire personeelsleden loopt deze operatie vertraging op. 
   Lees meer
   bedenkelijk
   We hebben kennis genomen van de berichten in de media over de voorstellen in verband met de overheidspensioenen die ter discussie staan bij de federale regeringsonderhandelingen.
   Lees meer
   justitie
   Het gerechtelijk landschap hervormen vraagt tijd, middelen en personeel om dit te verwezenlijken, maar de essentiële elementen ontbreken om op een ernstige en gestructureerde manier te kunnen hervormen.
   Lees meer
   Geert Bourgeois
   Het Vlaams regeerakkoord wil komen tot een betere dienstverlening van de administratie aan de bevolking. Ingrijpende besparingen op het overheidsapparaat worden aangekondigd. Het regeerakkoord voorziet ook een hele resem wijzigingen voor de openbare sector.
   Lees meer
   acv politie
   De vier vakorganisatie zijn daarvoor gisteren ontvangen geweest op het kabinet van de Minister van Binnenlandse zaken. In gemeenschappelijk front hebben zij het behoud geëist van de regels in hun statuut zoals die geldig waren voor het Arrest. 
   Bij uitblijven van gepaste initiatieven door de regering zal het gemeenschappelijk front acties ondernemen.
   Lees meer
   Brussel regeerakkoord
   Het regeerakkoord voor de Brusselse regering is rond en werd uitgebreid besproken in de media. Terwijl de meeste nieuwsberichten vooral focussen op de punten die het meest in het oog springen willen wij er toch wat dieper op ingaan. Want, wat is juist de weerslag op de openbare sector?
   Met die vraag in het achterhoofd nemen we het regeerakkoord voor u door.
   Lees meer
   zorg
   Voor verzorgend personeel dat zich niet definitief kon laten registreren als zorgkundige werd er het zogenaamde ‘verkort traject’ uitgewerkt. Het verzorgend personeel met een diploma/getuigschrift of certificaat dat ouder was dan 10 jaar kon hier echter geen gebruik van maken. Dit werd recent toch mogelijk gemaakt.
   Lees meer
   grafiek
   De studiecommissie voor de vergrijzing stelt in haar dertiende rapport dat de vergrijzing in 2040 haar hoogtepunt zal bereiken. Daarna zullen de uitgaven in de sociale zekerheid opnieuw dalen. In vergelijking met het rapport van vorig jaar wordt tussen 2013 en 2060 een minder grote toename verwacht van de uitgaven voor gezondheidszorgen en overheidspensioenen.
   Lees meer
   berekening
   Vandaag is de wet verschenen die het overlevingspensioen van jonge ambtenaren omvormt tot een overbruggingsuitkering. Men wil vermijden dat een jonge langstlevende echtgenoot moet kiezen tussen een job en het overlevingspensioen.
   Lees meer
   NO
   De FCSOD, die de ACV‐centrales voor het overheidspersoneel, de overheidsbedrijven en het onderwijs verenigt, heeft kennis genomen van het rapport van de Commissie Pensioenhervorming 2020‐2040. De Commissie heeft een erg lijvig document uitgebracht met veel gegevens die we nog verder zullen
   bestuderen. Bij een eerste lezing van het rapport stellen we vast dat er een hele reeks tekorten zijn en een aantal voorstellen niet kunnen worden aanvaard, ook al omdat ze erg negatief uitdraaien voor het personeel van de openbare sector.
   Lees meer
   Private-Public
   JUN 12

   OCMW Kortemark - overname WZC

   Het OCMW van Kortemark heeft beslist om het rusthuis af te stoten. ACV-Openbare Diensten verzet zich tegen privatiseringen, maar hier hebben we jammer genoeg de politieke beslissing niet kunnen afstoppen.
   Wel hebben we bereikt dat de voorwaarden voor het personeel zo gunstig mogelijk zijn. Na maandenlange onderhandelingen krijgen alle personeelsleden contracten van onbepaalde duur aangeboden en wat lonen, vergoedingen en toelagen betreft, werd een evenwichtige overeenkomst bereikt. Op die manier hebben we voor het personeel het onderste uit de kan gehaald.  
   kinderopvang
   Voor het overheidspersoneel wordt de kinderbijslag op verschillende manieren betaald. Vanaf 1 juli a.s. worden de deelstaten bevoegd voor de kinderbijslagen, maar zolang zij geen nieuwe schikkingen treffen blijven de bestaande regels uiteraard van toepassing. Ondertussen centraliseert men zoveel als mogelijk de betalingen van de kinderbijslagen bij de RKW.
   Lees meer
   zoek de 7 verschillen
   MRT 27

   Wettelijke regeling ontslag van het contractueel overheidspersoneel

   Vandaag hebben we (na veel pleitwerk van afgelopen maanden) een akkoord bereikt over een wettelijke regeling over de motivering van het ontslag van het contractueel overheidspersoneel. Er is consensus over een wettelijke regeling die nu wel eerst nog door parlement moet worden goedgekeurd voor het parlement wordt ontbonden.