Memorandum aan de komende regeringenDe verkiezingen van mei 2019 komen eraan. Met z'n allen mogen we weer de kaarten door elkaar schudden. ACV Openbare Sector schuift daarom alvast enkele prioriteiten naar voren in een memorandum en geeft ook een overzicht van de visie van de politieke partijen op die thema's.

Het mag ondertussen wel duidelijk zijn dat de afgelopen regeerperiode bijzonder moeilijk was voor de openbare sector. Na een golf zware besparingen in de overheidssector, personeelsverminderingen, een verplichte indexsprong en ingrepen in de pensioenen, staan we nog steeds voor een begrotingstekort van 8 miljard euro. De onderhandelingsruimte die de regering ons gaf, was vaak minimaal, soms zelfs onbestaande. Collectieve ontslagen hebben we gelukkig kunnen afwenden, maar we moesten constant waakzaam zijn. De winsten waren dan ook schaars: over de volledige regeerperiode kon enkel voor het onderwijs een cao worden afgesloten. 

Besparen op de overheid was een bewuste politieke keuze. En dat gebeurde domweg lineair: min 10% op personeelsuitgaven, min 20% op werkingskosten en min 30% op investeringsuitgaven. Dat moest de budgettaire problemen in ons land oplossen. Maar terroristische aanslagen of toegenomen migratiestromen waren daar niet in voorzien.

Ondertussen is het hopelijk voor iedereen duidelijk: zonder investeringen in de openbare sector komen we er niet!
  • De klimaatuitdagingen en mobiliteitsproblemen vergen - onder andere - een performant openbaar vervoer.
  • De Vlaamse minister van Onderwijs pleit openlijk voor meer investeringen in het onderwijs.
  • De minister van Justitie eist een stapsgewijze begrotingsinjectie van 750 miljoen euro per jaar om het personeelsbestand op peil te brengen en de totaal verouderde infrastructuur onder handen te nemen.
  • Ambtenaren van Financiën geloven zelf niet in de effectiviteit van hun strijd tegen fiscale fraude. 
  • Verschillende leidende ambtenaren hekelen openlijk het gebrek aan investeringen in hun diensten. Moet er dan telkens één of andere crisis uitbreken vooraleer politici inzien dat er middelen moeten worden vrijgemaakt?
Maar we zijn hoopvol. Er komt een nieuw momentum aan. Drie verkiezingen op één dag. De kiezer mag de kaarten opnieuw door elkaar schudden. Politici gaan met die kaarten daarna weer aan de slag. 

Daarom schuift ACV Openbare Sector enkele prioriteiten naar voren. Prioriteiten waarvan wij hopen dat kiezers ze mee in beschouwing nemen wanneer ze hun stem uitbrengen, én waar verkozen politici nadien rekening mee moeten houden. We hebben die prioriteiten gebundeld in een memorandum. 


Uiteraard hebben ook de verschillende politieke partijen een visie op de thema's die wij als prioritair naar voren hebben geschoven. Net die visies zijn van groot belang voor de aankomende verkiezingen. Daarom hebben we de drie belangrijkste onderwerpen uit ons memorandum gepikt en de standpunten van alle partijen over die kwesties gebundeld. 
  • Ambtenarenstatuut
  • Ambtenarenpensioen
  • Investeringen in openbare diensten

Over investeringen in openbare dienstenVoorstander van een sterke openbare sector
Investeringen zijn nodig 

Een overheid moet zich elke dag opnieuw afvragen waar ze nog efficiënter kan worden, hoe ze het beleid dat ze uitstippelt nog beter kan uitvoeren én hoe ze dichter bij de burger kan staan. Dat doen door samen te werken met verenigingen, sociale organisaties en ondernemingen.
Voorstander van een moderne en sterke overheid die aan de kar trekt. Haar dienstverlening moet voortdurend verbeteren. 
Voor ons valt dat niet te vatten in cijfers over het overheidsbeslag of het aantal ambtenaren. Het doel is niet een kleine overheid, maar een goede overheid.
Slankere en slimmere overheid. De overheid moet een kleiner aantal taken beter uitvoeren. 
Durven snoeien in overbodige posten, voor meer ruimte om te investeren in bv. leerkrachten, verplegers en militairen. 
Meer bewegingsvrijheid voor het middenveld. Komaf maken met de ongezonde verstrengeling tussen overheid en (sommige) middenveldsorganisaties, die beslag legt op de vrije ontwikkeling van die organisaties. Het middenveld moet meer op eigen benen staan. Minder bepalend dirigisme van de overheid.


Een kleinere, moderne en flexibele overheid die afzijdig blijft waar het kan, eenvoudige transparante regels opstelt en bewaakt waar het moet.  

De overheid moet meer informatie ter beschikking stellen via Open Data.
Voorstander van een sterke openbare sector, tegen privatisering van overheidsdiensten.Geen pleidooi voor méér overheid, maar voor een weerbare overheid. Publieke dienstverlening weer volwaardig bemannen, de prijzen doen dalen en investeren in die diensten die onze samenleving vormen en versterken.

Over het ambtenarenstatuut

 


Apart statuut voor ambtenaren moet behouden blijven. 
Prioriteit aan statutaire aanwerving.Behoud van statutaire benoeming, maar statuten naar elkaar laten toegroeien.Geen afschaffing van statutaire benoeming.Nieuwe codex van het federaal openbaar ambt om het statuut te moderniseren en vereenvoudigen.

Gelijkstelling van statuut contractuelen en statutairen. 

Contractuele aanwerving wordt de norm.


Contractuele afspraken worden de regel.  

Een apart ambtenarenstatuut is de uitzondering. 

Op termijn één sociaal statuut voor iedereen met basisverzekering (betaald door algemene middelen) en een werkverzekering (betaald door bijdragen).
Behoud van ambtenarenstatuut.Ambtenaar heeft apart statuut, maar wegwerken onderscheid tussen verschillende statuten. 

Over het ambtenarenpensioenDe specificiteit van het ambtenarenpensioen moet behouden worden.Harmonisering van verschillende stelsels op vlak van pensioen, met respect voor verworven rechten.
Onrechtvaardige verschillen tussen de pensioenen van zelfstandigen, werknemers en ambtenaren moeten geleidelijk uitdoven.
Tegenover gelijkwaardige pensioenen staat een gelijkwaardige bijdrageheffing.
Voor elke nieuwe benoeming van een statutaire ambtenaar moet de financiering van het pensioen voortaan de kostprijs ervan dekken.  

Contractuele werving als regel.  

Vlaamse overheid: veralgemeende aansluiting van contractuelen bij het aanvullend pensioenplan in het Vlaams pensioenfonds. Zo wordt enkel de 1e pijler van het werknemerspensioen federaal opgebouwd, de 2e pijler wordt opgebouwd op deelstaatniveau.


Komaf maken met de onrechtvaardige verschillen tussen werknemers-, zelfstandigen- en ambtenarenpensioenen. 
Niet alleen het wettelijk pensioen versterken, maar ook het aanvullend pensioen en het pensioensparen.
Tegen afbouw ambtenarenpensioen; lage pensioenen van werknemers en kleine zelfstandigen optrekken en de pensioenkloof met onze buurlanden wegwerken. 
Wegwerken van verschillen tussen de statuten. Elk uur werk moet tellen voor het pensioen, zonder onderscheid tussen ambtenaar, zelfstandige, bediende of in een vast of flexibel contract.
Ook uren waarin zorg wordt verleend, moeten meetellen voor het pensioen.