Tijdskrediet met zorgmotief uitgebreid naar 51 maandenVanaf 1 juni 2017 wordt het tijdskrediet uitgebreid. Dan hebben werknemers uit de privésector recht op 51 maanden verlof wanneer ze een geldig zorgmotief hebben. De wijziging geldt ook voor De Lijn, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de Nationale Loterij. 
Op 1 juni 2017 werd het Koninklijk Besluit  van 23 mei 2017 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het treedt in werking op 1 juni 2017.
De wijziging geldt voor de privésector, maar ook voor enkele specifieke groepen binnen de openbare sector. De uitbreiding heeft betrekking op de werknemers bij De Lijn, sociale huisvestingsmaatschappijen en de Nationale Loterij. Dat zijn werkgevers die onder de cao-wetgeving vallen. 
De uitbreiding van het recht op 51 maanden tijdskrediet met motief ging al in op 1 april 2017, maar de uitkering die met die onderbreking gepaard gaat, was tot nu toe nog beperkt tot maximum 48 maanden. 
Vanaf 1 april 2017 werd:
  • Het recht op tijdskrediet zonder motief afgeschaft
  • Het recht op tijdskrediet met zorgmotief uitgebreid tot maximum 51 maanden - voordien was dat 36 of 48 maanden

Met het Koninklijk Besluit van 23 mei 2017 werd het recht op een uitkering bij tijdskrediet met motief eveneens uitgebreid tot 51 maanden. Bijgevolg zijn het recht op het tijdskrediet en het eraan gekoppelde recht op onderbrekingsuitkering nu ook op elkaar afgestemd. 

Het tijdskrediet met motief kan aangevraagd worden voor:
  • Zorg voor zijn kind jonger dan acht jaar
  • Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid
  • Palliatieve zorgen
  • Zorg voor zijn kind met een beperking jonger dan 21 jaar
  • Zorg voor zijn zwaar ziek minderjarig kind of voor een zwaar ziek minderjarig gezinslid