Regeringsbeleid zorgt voor enorm tekort in sociale zekerheidUit nieuwe ramingen van de inkomsten en uitgaven voor de sociale zekerheid voor 2016 en 2017, blijkt het tekort groter te zijn dan voorzien in december 2016.

Het probleem stelt zich hoofdzakelijk aan de inkomstenzijde. In vergelijking met eerdere ramingen zou de alternatieve financiering van onze sociale zekerheid dalen. Dit is vooral te wijten aan de lagere inkomsten uit roerende voorheffing: 102,4 miljoen euro minder in 2016 en 281,5 euro minder in 2017. Die alternatieve financiering is nochtans broodnodig gezien de voortdurende vermindering van sociale bijdragen, een vermindering die de regering onder meer afdwingt door middel van de tax shift. De bruto kostprijs van die tax shift wordt voor 2017 op 2,059 miljard euro geschat. De uitgaven zijn daarentegen stabiel gebleven. De voornaamste stijgingen vloeien voort uit de indexering van de sociale uitkeringen, die drie maanden vroeger zal plaatsvinden dan gepland. Dit is vooral het resultaat van stijgende dienstenprijzen in de index (grotere stijging dan in de andere landen). Die vloeit op haar beurt voort uit een gebrekkige controle op de prijzen van die diensten.
 
De nieuwe ramingen tonen duidelijk aan dat de sociale zekerheid nood heeft aan een stabiele financiering en mechanismen die nodige, evenwichtige inkomsten voor de noden van onze bevolking kunnen garanderen. De huidige financieringsmechanismen zijn ontoereikend om de mindere inkomsten te compenseren. Mindere inkomsten die vooral het gevolg zijn van sociale bijdragen verlagingen en –vrijstellingen, zonder tegenprestatie. Wij vragen de regering met aandrang haar verantwoordelijkheid te nemen en haar wetsontwerp tot hervorming van de sociale zekerheid - die geen stabiele financiering van de sociale zekerheid garandeert - grondig te herzien.
 
Wat de sociale zekerheid nodig heeft, is een gegarandeerde evenwichtsdotatie en een overheidsdotatie die rekening houden met de noden van een vergrijzende bevolking! Een alternatieve financiering ter compensatie van alle soorten sociale bijdragen verlagingen!
Het is een kwestie van politieke wil. De in België geproduceerde rijkdom stijgt voldoende om innovatieve en duurzame financieringsbronnen te vinden, met name via een rechtvaardige en eerlijke fiscaliteit. 

Dit is onontbeerlijk opdat de sociale zekerheid op een duurzame manier kan bijdragen tot het algemeen welzijn, de sociale samenhang en een goede sociale bescherming voor iedereen.