Werkbaar werk, daar is werk aan

2015-06-09 Werkbaar werk daar is werk aan
Vooraleer we werkbaar werk aanpakken, is er vooreerst de noodzaak dat je werk hebt! Het ACV verwacht dat de regering een beleid ontwikkelt waardoor jobs worden gecreëerd. Kwalitatieve jobs die vooral een antwoord zijn op de veel te hoge jeugdwerkloosheid. Het ACV blijft ook benadrukken dat loonvorming via cao’s geregeld wordt.
 
Het ACV heeft in het verleden voorstel na voorstel gedaan om van werkbaar werk een topprioriteit te maken. We stellen echter vast dat het beleid tot verbetering van de kwaliteit van werk en loopbanen blijft steken in de analyses, en voor de rest vooral bij vrome wensen en niet-geconcretiseerde intenties. Het ACV verwacht dan ook dat de rondetafel voor werkbaar werk eindelijk een aanzet is voor een minstens even ingrijpend beleid, in overleg en in samenwerking met de sociale partners, voor meer werkbaar werk. Voor alle duidelijkheid: werkbaar werk is geen synoniem van deregulering en van nog meer flexibiliteit aan werknemers vragen.
 
Het ACV schuift tien strategische doelstellingen voor werkbaar werk naar voor:
  • 1° Een loopbaanbeleid voor alle  werknemers. Waarbij in alle fasen van de loopbaan, een preventief beleid wordt ontwikkeld voor werkbaar werk.  
  • 2° Elke actie moet vooraf worden getoetst op genderaspecten. Niet in het minst omdat vrouwen, met gemiddeld minder gewerkte periodes tijdens de loopbaan, de zwaarste gevolgen dragen van de verstrenging van de loopbaaneisen en de optrekking van de pensioenleeftijd.
  • 3° De verbetering van de kwaliteit van arbeid en loopbanen zal vorm moeten krijgen in de bedrijven en instellingen,  op basis van goed overleg tussen werkgevers en werknemers.  Het is echter aan de overheid en de sectorale en interprofessionele partners om dit overleg ook actief te stimuleren en te garanderen. 
  • 4° De overheden moeten het voorbeeld geven voor de eigen bedrijven, instellingen en diensten. 
  • 5° Werkbaar werk is een multidimensioneel begrip. Dat heeft niet enkel heeft te maken met arbeidsbelasting, veiligheid en gezondheid, maar net zo goed met: leermogelijkheden; werk- en inkomenszekerheid; combinatie van arbeid, privéleven en maatschappelijk engagement; autonomie op het werk; zeggenschap ook.
  • 6° Zelfs met de beste wil van de wereld  zullen een ganse reeks jobs erg belastend blijven en/of onmogelijk uit te oefenen tot op latere leeftijd.  En blijft het dus belangrijk voor de regels inzake uittrede en uitgroeibanen in soepeler regels te voorzien voor zware beroepen. 
  • 7° Net zo goed is een aangepast beleid nodig om de jobs en de loopbanen aan te passen aan de mogelijkheden en beperkingen van werknemers met verminderde arbeidsgeschiktheid. Met   inbegrip van mogelijkheden op volwaardige jobs in de sociale economie. 
  • 8° De actie voor werkbaar werk begint met het vermijden van regeringsinitiatief dat de kwaliteit van de arbeid en de loopbanen aantast.  Terwijl we in het huidige regeringsbeleid het omgekeerde vaststellen: flexi-jobs in de horeca; beperking van tijdkrediet, loopbaanonderbreking en landingsbanen, zelfs van het zorg- en opleidingskrediet; nachtarbeid in de e-commerce…
  • 9° Werkbaar werk moet op alle beleidsniveaus een topprioriteit worden.  Vele hefbomen zitten vandaag bij de Gewesten en Gemeenschappen.  De federale overheid blijft evenwel over belangrijke bevoegdheden beschikken die haar toelaten autonoom, in overleg met de federale sociale partners, op korte termijn initiatieven te nemen.  Hetgeen overigens niet los is te bekijken van het globale werkgelegenheidsbeleid. Het gaat niet enkel om betere jobs, maar ook over het scheppen van bijkomende kwaliteitsvolle banen.  
  • 10° Tot slot verwachten we van de federale overheid een actief beleid op Europees en internationaal vlak voor meer aandacht en vooral concreet beleid voor werkbaar werk, inclusief het tegengaan van Europese en internationale  initiatieven die de kwaliteit van arbeid en loopbanen dreigen te schaden.  
Vanuit deze doelstellingen, schuift het ACV 10 concrete actiepunten naar voor.  

Meer info?