Actie voor de openbare sectorMet deze actie brengen we een dubbele boodschap
Enerzijds dat het overleg in de openbare sector dringend zuurstof moet krijgen. Vandaag raken we immers geen stap vooruit. In de Groep van 10 werden een aantal afspraken gemaakt die vooral voor de privésector gelden. Wij willen analoge afspraken voor de openbare sector. De afbouw van tewerkstelling, de ontslagen van contractuelen, de weerslag van de besparingen, het eist te veel tol.

Anderzijds willen we dat de minister van pensioenen zijn voorgestelde ingrepen in de overheidspensioenen grondig bijstuurt. Zo is er een voorstel over de afschaffing van de diplomabonificatie vanaf 2016. Die bonificatie maakt het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden de studieduur mee te tellen voor het (vervroegd) pensioen. En de regering is van plan om de voorwaarden voor vervroegd pensioen nadien nog verder te verstrengen. 

Op zich een positieve ontvangst
De minister nam wel degelijk zijn tijd om te luisteren naar onze bekommernissen. Hij zei dat hij onze boodschap rond het globaal overleg begrijpt en dat hij die zal overbrengen aan de regering.

Maar hoe concreet dit wordt gemaakt? Dat blijft koffiedik kijken.

Over de diplomabonificatie stelde de minister dat hij een aantal aanpassingen zal voorstellen die ingaan op onze eisen. De regering is niet bereid om de ingreep te laten vallen maar ze wil wel een aantal modaliteiten herbekijken. Zonder concreet te zijn, gaf de minister alvast drie mogelijke aanpassingen mee:
  • aanpassingen in het ritme waarop de bonificatie wordt afgebouwd. Vandaag worden mensen met een groot voordeel bevoordeeld tegenover wie een kleiner voordeel heeft, de sterkste schouders dragen dus niet de meeste lasten.
  • aanpassingen om te voorkomen dat wie kort voor zijn (vervroegd) pensioen staat, meteen drie, vier of soms zelfs vijf jaar langer zou moeten werken.
  • specifieke schikkingen voor diegenen die gebruik hadden kunnen maken van een vervroegde uitstapregeling (type TBS e.d.). 

Op 29 januari komt het comité A opnieuw bijeen om dit verder te bespreken.

Overheidsvakbonden betrekken
Over de globale pensioenproblematiek bevestigde de minister dat hij de overheidsvakbonden gaat betrekken bij de werkzaamheden van de nationale pensioencommissie die de komende maanden van start gaat. 
De minister is het ook eens met onze vraag voor een specifiek platform waar de overheidspensioenen kunnen worden besproken. We willen immers niet dat die specificiteit verloren gaat in de globale hervorming. 
Verder is hij bereid om ons meer informatie te geven over de wijze waarop hij de pensioendossiers gaat aanpakken.

Slotsom 
Onze actie was een succes. Maar de wereld is daarmee niet veranderd. Een aantal modaliteiten in de afbouw van de diplomabonificatie worden aangepast, maar de regering laat het principe van de afbouw niet vallen. Of het globaal overleg nu opnieuw op gang komt, blijft ook nog onzeker. Voor de verdere aanpak van de pensioenen kregen we evenwel een geruststellend signaal. Maar een signaal is natuurlijk geen concrete daad.

We blijven onze standpunten alleszins uitdragen en volgen de situatie continu op.