Vlaams regeerakkoord vereist volwaardig sociaal overleg

Het Vlaams regeerakkoord wil komen tot een betere dienstverlening van de administratie aan de bevolking. Ingrijpende besparingen op het overheidsapparaat worden aangekondigd. Het regeerakkoord voorziet ook een hele resem wijzigingen voor de openbare sector: 
 • Integratie van ocmw’s in gemeenten 
 • Verschuivingen van bevoegdheden, personeel en middelen tussen bestuurslagen (van Vlaanderen naar gemeenten, van provincies naar gemeenten)
 • Vrijwillige fusies van gemeenten
 • Drastische afslanking van de provincies 
 • Lokale overheden krijgen meer ‘vrijheidsgraden’ inzake personeelsbeheer
 • De structuur van de Vlaamse administratie wordt grondig herdacht (holdingstructuur; vermindering van aantal entiteiten; fusies beleidsdomeinen; werken met projectgroepen; managementcomités)
ACV-Openbare Diensten stelt zich veel vragen bij wat is aangekondigd:
 • Blijkbaar vallen de besparingen vooral in de openbare sector! Alsof de overheid een citroen is die men kan blijven uitpersen, zonder gevolgen.
 • Over het budgettaire kader hebben we nog geen duidelijkheid, behalve het feit dat in 2015 het budgettair evenwicht dient bereikt
 • Men tast de eigenheid van de OCMW’s aan, maar zal de sociale rol die zij vervullen nog wel voldoende opgenomen worden? 
 • Provincies worden uitgehold terwijl de regiovorming wordt versterkt, maar is dit inhoudelijk wel voldoende onderbouwd?
 • Een reeks diensten zouden worden afgestoten (kerntakendiscussies), maar iedereen weet dat na uitbesteding de burger in de regel uiteindelijk een hogere factuur betaalt. Uitbestedingen van diensten moeten net veel kritischer worden aangepakt.
 • We vrezen dat wordt gesnoeid in het aanbod van het openbaar vervoer; we hebben vragen bij meer privaat initiatief in het openbaar vervoer; hoe zal de afstemming van lokale opties inzake openbaar vervoer rijmen met het globale vervoersbeleid?
 • De Vlaamse regering wil de tewerkstelling bij de Vlaamse overheid significant doen dalen maar toch de kwaliteit van de dienstverlening garanderen.  Maar hoe zal wil men beide doelstellingen combineren? Meer inspanningen inzake activeringsbeleid, inburgering, … vergen voldoende personeel. 
De initiatieven van de nieuwe Vlaamse regering zullen onmiskenbaar veel gevolgen hebben voor het overheidspersoneel. ACV-Openbare Diensten benadrukt daarom het belang van goed werkend sociaal overleg en verwacht van de nieuwe Vlaamse regering dat ze hierop ten volle inzet.

De Vlaamse regering wil bijvoorbeeld komen tot een eenvormig statuut voor alle personeelsleden van de Vlaamse overheid en voorziet de invoering van een tweede pensioenpijler voor haar con-tractuele medewerkers. ACV-Openbare Diensten wil die discussies op een constructieve manier aangaan mits het principe van het statuut van het overheidspersoneel overeind blijft.
ACV-Openbare Diensten vraagt dat de omschakeling van de middelen voor de gesubsidieerde contractuelen bij de lokale overheden met de nodige zorg en begeleiding gebeurt, zodat huidige gesco’s niet moeten vrezen voor hun tewerkstelling.
ACV-Openbare Diensten vindt het opzet om interim-arbeid in te voeren bij de Vlaamse overheid en in lokale besturen geen goede optie. Op een ogenblik dat moet worden bespaard, kiest de Vlaamse regering voor de invoering van een erg dure vorm van tewerkstelling. De misbruiken in die sector zijn overigens voldoende bekend.