ACV Openbare Diensten
21.09.2014
Goedemorgen
Home | Sitemap
Lid worden | Contact
Help | Registreren
 
Snelmenu
Bibliotheek
 
ACV Openbare Diensten  >  Actua  >  Sectoren  >  Brandweer
Printen | Delen
 
 
Brandweer
7.5.2013BRANDWEER

Actualiteit

23 juli 2014 - Wet arbeidstijd voor brandweerpersoneel gepubliceerd
Vandaag werd de wet arbeidstijd voor het brandweerpersoneel in het Staatsblad gepubliceerd.
Deze wet voorziet een regeling specifiek voor het brandweerpersoneel. Belangrijk is dat deze wet in het principe van een gemiddelde arbeidsweek van 38 uur voorziet. Zones die nog niet aan deze regel voldoen zullen er werk moeten van maken om tot deze regel te komen.
De combinatie vrijwilliger en beroeps in eenzelfde zone is niet mogelijk. Dit heeft men willen compenseren door beroepslui de mogelijkheid te geven om bijkomend, op eigen keuze, maximum tien uur extra per week te presteren. In overgang wordt nog een kleine afwijking toegestaan van maximum vier uur extra voor beroepsbrandweerlui die vandaag als vrijwilliger in een ander korps, maar binnen dezelfde zone, presteren. De wet treedt in werking vanaf 1 januari 2015 en op het moment dat de zone wordt opgestart.
>> de tekst uit het Staatsblad


28 mei 2014 - Info-avond statuut brandweer in Hasselt
Waar? in de polyvelente zaal van de brandweer te Hasselt
Hoe laat ? 19u30
>> het pamflet

18 april 2014 - ACV-Openbare Diensten actualiseert brochure brandweerstatuut
Minister Milquet stelde in de brandweerkazerne van Mechelen de hervorming van de brandweer voor. Nochtans is het werk nog helemaal niet af. Want nu moet gestart worden met de implementatie in de zones. Ook daar zullen nog de nodige discussies worden gevoerd om de zonale marges in te vullen, maar ook om het statuut van het administratief en technisch personeel te beslechten en de arbeidstijd(organisatie) te bespreken. We zullen dan ook snel werk maken van een initiatief richting zone voorzitters om de gesprekken te starten. We actualiseerden alvast onze brochure over het nieuwe brandweerstatuut.

>> Brochure brandweer 'Een nieuw statuut?'

8 april 2014 - Statuut brandweer: het werk is nog niet af
Op 3 april was er een laatste onderhandelingscomité over het statuut. Daarop werden enkele laatste aanpassingen van de Raad van State besproken. Zo is er nog een aanpassing rond de inschaling van de officieren in het nieuwe statuut. Bovendien werd in de teksten opnieuw het verworven recht omtrent het verlof ingeschreven in het administratieve luik. ACV-Openbare Diensten tekende alsnog een protocol van niet-akkoord. We blijven vooral op onze honger op vlak van de professionalisering. Tegen januari 2015 moet het statuut geďmplementeerd worden in de zones. Ons werk is dus nog lang niet af.
>> brandweerstatuut: het werk is nog niet af

2014-04-02 actie brandweer Brussel2 april 2014 - Brandweer Brussel voert actie
Deze ochtend zijn een aantal brandweerwagens een brandweermannen naar het Kabinet van Brussels Minister-President Vervoort getrokken om er te protesteren tegen het beleid van directeur-generaal Chantal Jordan. Volgens onze afgevaardigde, Dirk Van der Ougstratete loopt binnen de Brusselse brandweer alles fout sinds de aanstelling van mevrouw de directeur-generaal.


20 maart 2014 - Handleiding over ontwerp van nieuw statuut brandweermannen
Gisteren ontvingen de brandweerlieden een handleiding over het ontwerp van het nieuw statuut. In de gids staan de grote lijnen van het nieuwe ontwerp van statuut en meer informatie over het wetsontwerp inzake de arbeidstijd.
>> je vindt de gids op de pagina van de civiele veiligheid

14 maart 2014 - Laatste stap in hervorming civiele veiligheid is gezet
De regering heeft enkele belangrijke beslissingen genomen in het kader van de hervorming. De laatste stap in de hervorming van de civiele veiligheid is gezet: een geharmoniseerd statuut voor de brandweer en een hogere en gegarandeerde financiering van de 34 hulpverleningszones. Een stap vooruit maar er blijven nog vele bekommernissen en werkpunten.
We zullen eerstdaags contact opnemen met het Kabinet om te zien hoe we verder zullen werken. Ook op zonaal vlak is er heel wat werk aan de winkel.
>> persbericht van Minister Milquet

3 maart 2014 - Stakingsaanzegging bij Brusselse Brandweer
Vanaf vandaag gaat een stakingsaanzegging in voor het personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (BHDBDMH). ACV-Openbare Diensten klaagt hiermee vooral het tekort aan brandweerofficieren aan. Dit tekort sleept al lange tijd aan en werd al vaak aangekaart. Het operationeel kader voorziet 51 officieren, maar de Brusselse brandweer heeft er maar 35 in dienst (situatie 1/12/2013). Het is dus belangrijk om snel een beslissing te nemen over het aantal personeelsleden dat via promotie kan doorgroeien tot officier. Deze personeelsleden zijn na 3 maanden operationeel inzetbaar, en kunnen dus vrij snel een oplossing bieden voor het probleem.

28 januari 2014 - Stil protest van brandweermannen in Zaventem
Vanavond zal een delegatie van de Zaventemse brandweermannen aanwezig zijn tijdens de gemeenteraad. Dit 'stil' protest komt er omdat het gemeentebestuur wacht met de verlening van de maatregel die het brandweerpersoneel toelaat om verlof voorafgaand aan het pensioen (VVP) te nemen. Het bestuur verschuilt zich achter de toekomstige zonevorming en de federalisering van het brandweerstatuut. Maar voor personeelsleden is het VVP een kwestie van veiligheid. Na de pensioenhervorming van 2012 moesten de regels voor VVP voor de brandweer aangepast worden. De nodige kb's hiervoor verschenen al in juni 2013. Het verlof voorafgaand aan het pensioen (met behoud van een deel van de premies en vergoedingen uit de actieve dienst) werd in het leven geroepen omwille van het zware beroep en de vele uren die brandweermannen per week werken.
>> Lees meer

20 januari 2014 - Protocol van niet-akkoord bij onderhandelingen brandweerstatuut
Vandaag is bij de onderhandelingen over het statuut van de brandweer een protocol van niet akkoord getekend.
De ontwerpteksten gaan nu voor advies naar de Raad van State. Op die manier willen we komen tot een doorstart in de discussies omtrent het brandweerstatuut, vanuit het engagement van de minister omtrent de overgangsmaatregelen.
We wachten nu dus de adviezen raad van State af om de gesprekken verder te zetten.
We weten dat men ondertussen nog werk probeert te maken van een regeling voor de ambulanciers en dat wellicht de arbeidstijdregeling eind deze week voor een tweede lezing in de ministerraad zal passeren.
Tenslotte maakt men op dit ogenblik ook nog werk van de verdeelsleutel dotaties.

16 januari 2014 - ACV-Openbare Diensten blijft constructief in de dialoog rond het brandweerstatuut
Van bij het begin stelde ACV-Openbare Diensten zich constructief op in de gesprekken rond een nieuw brandweerstatuut. Ook wanneer de dialoog moeilijk verliep, bleven we ons inzetten om te werken aan een degelijk statuut voor het brandweerpersoneel. Maar de teksten die vandaag voorliggen zijn voor ons onvoldoende. Er ontbreken onder meer enkele belangrijke overgangsmaatregelen rond verworven rechten en de fysieke proeven. Minister van Binnenlandse Zaken Milquet engageerde zich echter formeel om de gesprekken met de vakbonden verder te zetten. Maandag 20 januari wordt een protocol van niet-akkoord afgesloten en daarna zal alles in het werk gesteld worden om te werken aan de knelpunten. Ook ACV-Openbare Diensten zal zich blijven inzetten om tot betere resultaten te komen voor het brandweerpersoneel.
>> Engagement van Minister Milquet
>> Standpunt ACV-Openbare Diensten over huidige teksten

24 december 2013 - Brochure over nieuw statuut brandweer
Het nieuwe statuut voor de brandweer roept heel wat vragen op in de korpsen. Daarom ontwikkelde ACV-Openbare Diensten een overzichtelijke brochure waarin heel wat van die vragen al een antwoord krijgen.
>> Brochure Brandweer - Een nieuw statuut
17 december 2013 - Onderhandelingen brandweerstatuut zijn gestart
Vandaag zijn de onderhandelingen over het brandweerstatuut gestart. Deze verlopen in een bijzondere context, aangezien tegelijkertijd het advies van de Raad van State gevraagd wordt en er nog overlegd wordt met andere partners. Het is dan ook niet duidelijk wanneer de onderhandelingen zullen afgelopen zijn. Wij kunnen immers pas een standpunt geven van zodra we weten wat er in de teksten zal staan. Tijdens het overleg zijn we alvast niet akkoord gegaan met het dossier 'zonecommandant' omdat men de plaats eerst enkel vacant stelt voor niveau A en het pas opentrekt naar andere niveau's als er geen kandidaten zijn. Voor het geldelijk statuut hebben we opnieuw gehamerd op de overgangsmaatregelen en hebben we duidelijkheid gevraagd rond de opleidingen en de stappen naar een volgende weddeschaal.

16 december 2013 - Milquet wil brandweer geruststellen in officieel persbericht
Na de actie van afgelopen vrijdag werden de vakbonden ontvangen bij Minister Joëlle Milquet. Tijdens het onderhoud bevestigde ze al dat ze goed begrepen had dat de brandweerlui ongerust zijn over het behoud van verworven rechten zoals maaltijdcheques, verloven en hospitalisatieverzekering. In haar officieel persbericht wil ze de brandweerlui geruststellen en stelt ze dat er nooit sprake is geweest om terug te komen op verworven rechten.
>> het persbericht van Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet

10 december 2013 - Brandweer voert actie in Brussel op vrijdag 13 december
De ministerraad bespreekt vrijdag het brandweerstatuut. Voor de vakbonden zijn er nog tal van knelpunten. Zo is er nog veel onduidelijkheid over de invulling van opleiding en evaluatie, hoewel ze een rode draad vormen in de loopbaan. Er zijn verder nog vragen over de sportproeven, de eindeloopbaanproblematiek, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. Genoeg redenen om bezorgd te zijn, dus. En daarom zullen brandweerlui vrijdag van de Congreszuil in Brussel naar de Wetstraat trekken. Om de burgers en het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, wordt er pas vertrokken om 10u, en rijden niet veel brandweerwagens mee.
>> lees meer

26 november 2013 - ACV-Openbare Diensten vraagt degelijke omkadering voor fysieke tests brandweerpersoneel
Alle brandweerlui zullen volgens het ontwerp van het statuut voor brandweerpersoneel onderworpen worden aan fysieke tests, ook het beroepspersoneel. Meer nog, fysieke geschiktheid kan gevolgen hebben op de loopbaan van een beroepsbrandweerman of vrouw. Net daarom drong ACV Openbare Diensten niet alleen aan op tijd en ruimte voor een voldoende grote overgangsperiode, maar tevens op een degelijke omkadering. De onderhandelingen over het nieuw statuut voor de brandweer zijn nog volop aan de gang.

25 november 2013 - Regels over arbeidstijd bij brandweer wettelijk vastgesteld
Afgelopen vrijdag is in de Ministerraad een akkoord bereikt over de arbeidstijd van de beroepsbrandweermannen. Voor ACV-Openbare diensten was het van belang dat, rekening houdend met de realiteit van het terrein, toch het principe van de 38u week gevrijwaard bleef. Van dit principe kan enkel afgeweken worden door de hulpverleningszones waar op het moment van inwerkingtreding van deze wet meer dan de helft van het beroepspersoneel in een regime van meer dan 38 uren werkt. In deze zones zal de bovengrens van gemiddeld 48 uren per week worden gehanteerd. Het is de bedoeling dat ook hier naar een 38-uren regime zal worden geëvolueerd op termijn. Concreet betekent dit een afwijkingsmogelijkheid voor 7 van de 34 zones.
Met het geschreven akkoord van de werknemer, en dus op vrijwillige wijze, zullen maximum tien bijkomende uren per week kunnen worden gepresteerd, zonder het gemiddelde van 48 uren per week te overschrijden, om in het bijzonder de wachtdiensten te kunnen verzekeren. In een uitdoofscenario kunnen enkelen kiezen om gemiddeld 52 uur per week te presteren. dit geldt enkel voor diegenen in bovenvermelde afwijking van de 38 urenweek en die voor de inwerkingtreding van deze wet beroepslid en vrijwillig lid waren in twee brandweerdiensten binnen dezelfde hulpverleningszone. Voor vele brandweerlieden zal dit tevens een meer correcte verloning voor de geleverde prestaties opleveren.
>> lees het akkoord van de Ministerraad

23 september 2013- Minimale normen voor brandweeruitrusting
Op 19/09/2013 is een koninklijk besluit (KB) gepubliceerd in het Staatsblad dat de minimale normen vastlegt voor de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones en de prezones. Dit KB is een initiatief van de algemene directie Civiele Veiligheid dat ondersteund werd door de minister van Binnenlandse Zaken en goed onthaald werd door de vakbonden.
Het doel ervan is om de verplichtingen van de hulpverleningszones vast te leggen om persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen van elke brandweerman of -vrouw, in functie van de interventie en van het risico dat deze interventie inhoudt. De gemeenten kunnen een subsidie krijgen van 75% van de prijs voor de aankoop van beschermingsmiddelen via de geglobaliseerde fondsen. De prezones kunnen hun federale dotatie ook gebruiken om ervoor te zorgen dat alle brandweerlieden uitgerust zijn.
>> lees meer

4 juli 2013- Stand van zaken overleg statuut brandweerpersoneel
Op 14 juni hervatten we het overleg over het statuut van het brandweerpersoneel, in het kader van de brandweerhervorming. We wisten al dat besparingen en een geldelijk keurslijf de omstandigheden zouden zijn waarin we verder zullen onderhandelen.
We zitten ook met een kanjer van een deadline: 21 juli, wat voor ons concreet zou betekenen eind juni. Die laatste deadline hebben we dus niet gehaald. Daarom werd het ritme opgedreven tot een half wekelijks contact op dinsdag en vrijdag.
>> lees meer
17 juni 2013-Gesprekken brandweerstatuut hervat!
Vandaag zijn we terug van start gegaan met de gesprekken omtrent het statuut operationeel personeel brandweer, op basis van teksten die ons eerder deze week werden bezorgd. Deze teksten bevatten tot nu toe enkel delen over het administratief luik van een statuut.
De doorstart van vandaag werd benut om:
  1. een verdere kalender te bepalen, want de timing die ons rest is zeer kort. De minister wil immers de gesprekken afronden voor 21 juli
  2. de afspraak te maken dat de teksten omtrent het geldelijk gedeelte en de arbeidstijd ons in de loop van volgende week zullen worden bezorgd
  3. een eerste luik omtrent algemene bepalingen en aanwerving te bespreken.

Er rest ons een krappe agenda en veel werk. Bovendien zullen de gesprekken wellicht niet altijd even makkelijk verlopen, wetende dat we, naast dit beperkt tijdskader, moeten werken in een budgetair keurslijf. We zullen dan ook naar best vermogen trachten te communiceren via diverse kanalen.


10 juni 2013- Gewijzigd KB VVP voor brandweer gepubliceerd
Vandaag werd het gewijzigd KB VVP gepubliceerd in het staatsblad. Dit KB biedt de mogelijkheid om voor het brandweerpersoneel in het stelsel ‘verlof voorafgaand aan het pensioen’ te stappen, ook na 2013. Enkele van de spelregels werden aangepast. Zo zal men in de toekomst kunnen instappen vanaf 58 jaar, op voorwaarde dat men voldoet aan de nodige voorwaarden om nadien op pensioen te gaan. Uiteraard werden overgangsmaatregelen voorzien, tot 2016. De overige modaliteiten blijven hetzelfde. Zo blijft het wachtgeld gelijk (80%), dient men aansluitend het rustpensioen op te nemen en blijft het een beslissing van de gemeenteraad.
Eén jaar en 19 dagen na de onderhandelingen kunnen we eindelijk een volgende doch even moeilijke periode starten. Er rest immers nog heel wat werk op de tafel om dit KB in de verschillende korpsen te concretiseren.

7 mei 2013- ACV-Openbare Diensten leeft mee
ACV-Openbare Diensten leeft mee met de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer van het ongeval in Wetteren en met heel de getroffen gemeenschap.
Dergelijk ongeval maakt opnieuw duidelijk dat investeren in goede hulpdiensten, zowel in mensen als middelen, noodzakelijk is en in het belang van iedere burger.
We zijn er van overtuigd dat de hulpdiensten al het nodige doen binnen hun mogelijkheden, om de best mogelijke hulp te bieden.
Uiteraard zijn we ook bezorgd om de veiligheid van deze mensen die zich momenteel dag en nacht inzetten voor een goede hulpverlening.
We verwachten dan ook een goede opvolging en omkadering van dit personeel.

3 april 2013- Hervorming van civiele veiligheid post begroting
Op de site van de minister lezen we het onderstaande:
‘Een begroting die de weg baant voor de implementatie van de hervorming van de civiele veiligheid…’‘In het raam van deze begrotingscontrole, werd er tevens een akkoord bereikt om de weg definitief te effenen voor de inwerkingstelling van de hervorming van de hulpzones in 2014, mits onder andere de vastlegging van het kader dat door de minister werd voorgesteld, hetgeen de goedkeuring mogelijk maakt van een eenvormig statuut voor de brandweerlieden. De besprekingen zullen zodoende na Pasen kunnen aanvangen.’

ACV-Openbare Diensten rekent alvast op een constructief overleg waarbij de juiste partners aan de tafel zitten, met voldoende consultatieruimte. Het overleg wordt op 19 april hervat.
Lees hier de volledige tekst over de begroting.

2 april 2013-Welzijnsreglementering wordt gecontroleerd bij de brandweer
Het toezichtorgaan dat de welzijnsreglementering controleert, houdt elk jaar enkele doelgerichte campagnes. Eén van de campagnes in 2013 heeft betrekking op de brandweerdiensten van steden en gemeenten (pré-zones) en vooral op de organisatie en werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Ook de implementatie van het dynamisch risicobeheersingssysteem komt aan bod.

ACV-Openbare Diensten kan dergelijke initiatieven alleen maar toejuichen. We zijn er van overtuigd dat dit heel wat pijnpunten bloot zal leggen. Eén daarvan zal zeker zijn dat er een belangrijke basis ontbreekt. Zeker wanneer men rekening houdt met de hervorming naar de zones , zal men vaststellen dat er nood is aan een goede overlegstructuur. Maar ook andere verbeterpunten zullen hopelijk zichtbaar worden, want we zijn ervan overtuigd dat er op vlak van welzijn binnen brandweer nog heel wat werk aan de winkel is.

De informatie rond de campagne zal eind mei worden gelanceerd en de uitvoeringsfase zal in de loop van het najaar plaatsvinden.

15 maart 2013-Verlof voorafgaand aan pensioen voor brandweer aangepast
ACV-Openbare Diensten voert al enkele jaren de strijd om de verlenging van het verlof voorafgaand aan het pensioen voor brandweerlui. Vorig jaar in februari kwam een principieel engagement en in mei had een eerste overleg plaats.
De procedure om de nodige reglementering uit te vaardigen kende allerlei verwikkelingen. Maar gisteren was het ontwerpbesluit eindelijk onderwerp van de ministerraad. Die ministerraad heeft nu definitief groen licht gegeven om het nodige KB uit te vaardigen.
De reglementering voorziet dat gemeentebesturen de mogelijkheid hebben om opnieuw de regeling toe te passen. De bestaande leeftijdsvoorwaarde (56,5 jaar in 2013) verschuift ieder jaar met zes maand, zodat ze 58 jaar zal bedragen vanaf 2016. Om in aanmerking te kunnen komen moet men 25 jaar dienst hebben.
Voor ACV-Openbare Diensten is dit een eerste tussenstap: wij blijven immers pleiten voor een structureel verhaal voor deze eindeloopbaanmaatregel in het kader van een degelijk statuut.

1 maart 2013- Reactie gemeenten op brandweerhervorming
Gemeenten moeten drastisch besparen, lezen we vandaag in de krant, en in één trek uit VVSG ook zijn bezorgdheid over de kosten van de brandweerhervorming: "De federale overheid wil de brandweer hervormen. Er moeten betere kazernes komen, meer beroepsbrandweermannen en snellere interventies. 90 procent van de kosten moeten door de gemeenten worden betaald. De federale overheid betaalt slechts 10 procent. Dat is niet realistisch”
Nochtans gaat dit over de veiligheid van ieder burger.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft zich al van bij haar aanstelling geëngageerd voor de brandweerhervorming en voor een degelijk statuut voor het personeel.
Ook de regering doet dit, bij monde van het regeerakkoord. ACV-Openbare Diensten rekent erop dat dit engagement blijft staan.

8 februari-Nieuw overzicht wetgeving

Vandaag werd het overzicht van de verzameling van de wetten, besluiten en omzendbrieven betreffende de organisatie van de brandweerdiensten op de site van de algemene directie van de civiele veiligheid op een meer gebruiksvriendelijke manier aangepast. Deze link geeft alvast toegang.

8 februari 2008- Nieuwe regeling voor vrijwillige brandweerlieden
De minister van Binnenlandse Zaken kondigde begin van de week aan dat de vrijwillige brandweerlieden, op eigen verzoek, hun engagement ook na hun 60 jaar kunnen verder zetten, mits het voldoen aan bepaalde voorwaarden. ACV-Openbare diensten begrijpt dat hiermee wellicht een bepaalde behoefte wordt ingewilligd, maar betreurt dat de vraag van beroepsbrandweerlieden naar een degelijk statuut met degelijke eindeloopbaanmaatregelen tegelijk nog steeds onbeantwoord blijft. Wanneer men gelijkwaardige behandeling nastreeft binnen de brandweerhervorming, lijkt het ons niet meer dan logisch dat zowel beroepsbrandweerlieden als de vrijwilligers in het geheel van de discussies van het statuut worden gevat, zonder enig schot voor de boeg.

8 februari 2013-KB verlof voorafgaand het pensioen
Op woensdag 6 februari 2013 werd er opnieuw onderhandeld over het ontwerp KB 'verlof voorafgaand aan het pensioen', aangepast aan de correcties in de pensioenwetgeving.
De aanpassingen bevinden zich voornamelijk in het artikel 9 en zijn een wijzinging in functie van de overgangsmaatregelen voorzien in de wet (het betreft hier voornamelijk de ingewilligde aanvragen tussen 1 januari 2012 en 5 maart 2012), alsook modaliteiten voor aanvragen die werden ingediend en ingewilligd na 5 maart 2012.
>> hier vindt u alvast het KB dat werd goedgekeurd alsook de omzendbrief voor de lokale overheden, met toelichtingen betreffende de toepassing VVP.

23 januari 2013-De minister heeft ons gehoord…
We vernamen enkele dagen geleden via de pers dat de minister een wetsontwerp klaar heeft over de drugs- en alcoholcontrole bij de brandweer, hetgeen deel uitmaakt van de onderhandelingen over het statuut van de brandweer. De minister schreef ons hierover aan en plaatste deze berichten in hun context.
We zien dit als een goede kans om de krachtlijnen van het toekomstig overleg vast te leggen.
>> lees meer

17 januari 2013- ACV-Openbare Diensten vraagt om overleg brandweerhervorming
Naar aanleiding van de resultaten van het begrotingsconclaaf van november 2012 voor de brandweer, maakte de minister in een schrijven aan de vakbonden van de gelegenheid gebruik om onder meer te herbevestigen dat ze er alles aan zal doen om de planning na te leven, die de implementatie van de hulpverleningszones voorziet op 1 januari 2014.
De vakbonden vroegen bij de start dit nieuwe jaar alvast opnieuw syndicaal overleg. We vernemen ook via de pers dat de minister een wetsontwerp klaar heeft omtrent drugs- en alcoholcontrole bij de brandweer, hetgeen deel zou uitmaken van de onderhandelingen van het statuut van de brandweerman. ACV-Openbare Diensten hoopt hierbij op een degelijk statuut dat niet enkel controleert maar ook en vooral in de eerste plaats motiveert.
>> lees onze brief naar de minister

17 september 2012 - Stakingsaanzegging bij brandweer Brussel
Bij de brandweer Brussel is een stakingsaanzegging ingediend voor zondag 23/9 vanaf 0u.
De promotie van serganten en adjudanten blijft achterwege en er komt geen schot in een arbeidsreglement of het reglement van inwendige orde. Bovendien is er nog steeds geen duidelijkheid over de 100 of 112 centrale. De actieaanzegging is in gemeenschappelijk vakbondsfront.

20 juli 2012 - Een beslissende stap voor de brandweerlieden en de hervorming van de civiele veiligheid
De ministerraad keurde de ontwerpen van koninklijke besluiten goed die een beslissende stap vormen voor de volgende stap in de brandweerhervorming.
De besluiten houden in:
- f
inanciering van de prezones door de toekenning van een federale dotatie
- het vastleggen van de minimumnormen inzake de beschermingsuitrusting
- de bepaling van de minimale normen voor de snelste adequate hulp

Deze besluiten maakten in overleg deel uit van een constructieve dialoog, waarbij we als ACV-Openbare Diensten toch enkele belangrijke zaken konden bekomen, zoals onder meer de bezetting van zes man op de autopomp in quasi al de gesommeerde dringende interventies. We vinden dit we van groot belang in het kader van de veiligheid van de brandweerlui.

De minister heeft naar aanleiding van deze beslissingen een uitgebreide toelichting over de stand van zaken en de volgende stappen geformuleerd.

Als ACV-Openbare Diensten juichen we deze belangrijke stappen toe, maar willen we ook en vooral investeren in een degelijk statuut. Wij hopen alvast dat de dialoog in het kader van de volgende aangekondigde stappen even constructief kunnen verlopen als de voorgaande.
>> het persbericht van de minsiter van Binnenlandse Zaken
>> meer informatie: 'Focus op de hervorming' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

25 mei 2012 - Verlof voorafgaand aan het pensioen voor brandweer: eerste stap is gezet
In het Comité C werd de wijziging van het KB van juni 1999 goedgekeurd waarbij de mogelijkheid tot het toekennen van het verlof voorafgaand aan het pensioen definitief wordt (weliswaar volgens de modaliteiten van de gewijzigde pensioensregelgeving). De drie vakorganisaties hebben hierbij een unaniem positief advies gegeven. We zien dit KB als een eerste stap, waarbij de tweede stap voor ons zeker zo belangrijk is: het structureel maken van het verlof voorafgaand aan het pensioen in het kader van het debat rond einde loopbaan (wat momenteel loopt en tot een principenota zou moeten leiden eind juni en een integratie in een statuut eind 2012). We zijn wel sceptisch tegenover de formulering die stelt dat de gemeente om de vijf jaar de beslissing moet hernieuwen.

16 mei 2012 - Wet Civiele Bescherming viert vijfde verjaardag
Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de wet civiele bescherming van 15 mei 2007 heeft de minister gisteren bijgevoegd persbericht gelanceerd.
De ambities van de minister liggen binnen de lijn van de afspraken die ze ook met de vakbonden maakte. Laten we hopen dat ze de nodige werkruimte zal krijgen om dit te realiseren.Alvast wordt op 22 mei het officieel overleg gepland voor het definitief maken van het verlof voorafgaand aan het pensioen volgens de principes vastgelegd omwille van de nieuwe pensioenswetgeving (verschuiving van 56 naar 58 en voldoen aan loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen, en behoud van de andere modaliteiten)
>> Nota van de Minister
>> Hulpverleningszones vanaf 1/1/2012

12 april 2012: Uitsluiting van RSZ-onderwerping vrijwillige brandweer
Vrijwillige brandweerlieden van korpsen die opgericht werden krachtens de wet op de civiele bescherming worden onttrokken aan de toepassing van RSZ voor zover hun vergoeding per kwartaal niet meer bedraagt dan het grensbedrag van 1016,70 euro (op 1 april 2012)

9 februari 2012: De minister van pensioenen speelt met vuur!
Op 22 december heeft de minister van Pensioenen specifiek overleg beloofd voor de problematiek van de pensioenen van het brandweerpersoneel. De minister komt zijn belofte niet na!
Wij eisen dat de minister zijn woord houdt en verwachten een degelijk overleg, anders zullen we overgaan tot actie.
>> persbericht

21 december 2011: Brandweerpersoneel solidair bij staking 22 december
Langer werken voor minder pensioen, en dat zonder enig overleg, vinden wij onaanvaardbaar.
>> communicatie

14 oktober 2011: Brandweerhervorming in regeerakkoord? ja, indien ‘all-in’
De federaties maken melding dat de brandweerhervorming, nu beslist is niet te regionaliseren, onverwijld moet doorgaan.
Het is evident dat de beoogde hervorming niet kan worden uitgevoerd zonder de nodige middelen.
ACV-Openbare Diensten onderstreept hier vooral dat hiervoor de nodige financiële middelen voor personeel en middelen moeten worden vrijgemaakt.
Immers, de wet onverkort uitvoeren is ook voorzien in een degelijk en goed onderhandeld statuut.

28 juni 2011: Centra 112 van het eenvoudig oproepstelsel - de eenmaking komt er
Een Europese richtlijn van 1999 verplichtte de lidstaten om alle noodoproepcentrales te groeperen en enkel nog het noodnummer 112 te promoten.
België zette deze richtlijn om in de Wet van 2007 over de Civiele Veiligheid. Het heeft evenwel tot nu geduurd vooraleer de uitvoeringsbesluiten met de vakbonden onderhandeld werden in het Comité A.
ACV-Openbare Diensten heeft een actieve rol gespeeld bij de onderhandelingen om het personeel van de 100 en 101 onder de beste voorwaarden te laten overgaan naar het federaal openbaar ambt.
>> meer informatie >> achtergrondnota

25 mei 2011 - Overlijden van brandweerman tijdens job is nooit 'normaal'
In een rechtszaak tegen twee minderjarigen die in augustus 2008 brand stichtten waarin twee brandweerlui omkwamen zei de advocaat ter verdediging dat 'sterven in een brand een 'normale dood' is voor een brandweerman'. Maar geen enkele werknemer die het leven laat bij het uitvoeren van zijn job sterft 'een normale dood'. Brandweerlui zetten zich dagelijks in met het risico op eigen leven voor het behoud van dat van anderen. Dergelijke moedige inzet voor de maatschappij verdient dan ook het nodige respect en plaatst men ook liefst in het juiste perspectief: elk verlies van menselijk kapitaal op dergelijke manier is te veel. De wijze waarop het overlijden wordt gebagatelliseerd is dan ook volledig misplaatst. 
brandweer

Grondverzakking

Commandowagen
 Home  |  Archief berichten  |  Sociale Gids  |  Contacteer ons  |  Contact
 
Disclaimer Top
 
 
adres